Takim në kuadër të projektit  “Krijimi i qendrës së gjeoinformacionit në Ballkanin Perëndimor”

Në takimin e organizuar sot nga Universiteti Bujqësor i Tiranës, në  kuadër të projektit “Krijimi i qendrës së gjeoinformacionit në Ballkanin Perëndimor”  mori pjesë Drejtori i Përgjithshëm i Autoritetit Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor znj. Vilma Tomço.

Ky projekt po zhvillohet nga Universiteti Bujqësor i Tiranës në bashkëpunim me Institutin Gjerman IAMO dhe me financim të Qeverisë Gjermane, misioni i  krijimit të kësaj qendre është të mbështesë sektorët bujqësor të të gjitha vendeve të Ballkanit Perëndimor në procesin e anëtarësimit në BE përmes përmirësimit të kapaciteteve njerëzore në analizën e të dhënave gjeohapësinore, përdorimin e Sistemeve të Informacionit Gjeografik (GIS) dhe teknologjive remote sensing.

Znj. Tomço në fjalën e saj bëri një paraqitje të hapave të hedhur nga ASIG në krijimin e Infrastrukturës Kombëtare të Informacionit Gjeohapësinor në Shqipëri, duke theksuar gjithashtu bashkëpunimin gjithnjë e në rritje të ASIG me botën akademike.

 

   

Mbledhje e Bordit të Informacionit Gjeohapësinor, datë 28.03.2024

U zhvillua sot më 28.03.2024, në ambientet e Kryeministrisë mbledhja e Bordit të Informacionit Gjeohapësinor (BIG), nën drejtimin e Kryetarit të këtij bordi z. Ermal Nufi.

Në prezantimin e mbajtur nga Drejtor i Përgjithshëm i Autoritetit Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor (ASIG), znj. Vilma Tomço,  u evidentuan arritjet kryesore të ASIG gjatë vitit 2023 dhe objektivat punës për vitin 2024.

Në përfundim të prezantimit, kryetari i BIG z. Ermal Nufi vlerësoi arritjet e ASIG dhe kërkoi bashkëpunimin e institucioneve që përfaqësojnë anëtarët e BIG si aktorë të rëndësishëm në fushën e gjeoinformacionit.

Gjithashtu në këtë mbledhje u prezantuan  dy projekt akte të parashikuara nga ASIG për vitin 2024:

 • Projektligji “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 72/2012 “Për organizimin dhe funksionimin e infrastrukturës kombëtare të informacionit gjeohapësinor në Republikën e Shqipërisë””
 • Projekt vendimi për një ndryshim në dokumentin “Standardet Shtetërore për Specifikimet Teknike të Informacionit Gjeohapësinor në Shqipëri –Tema: Imazhi i hartës bazë”.

Pas prezantimeve dhe diskutimeve të zhvilluara anëtarët e BIG shprehën miratimin e tyre për këto projekt akte.

Një pikë tjetër e rendit të ditës në këtë mbledhje ishte prezantimi i projekteve dhe rolit të Institutit të Gjeografisë dhe Infrastrukturës Ushtarake në fushën e gjeoinformacionit në Shqipëri.

Përfaqësuesit e IGJIU bënë një ekspoze të historikut të  hartografisë në Shqipëri dhe projekteve të IGJIU në fushën e gjeoinformacionit.

 

   

Zhvillohet takim mes ASIG dhe përfaqësuesve të Satellogic

Në kuadër të mbarëvajtjes së projektit “Shërbimi satelitor” u zhvillua në ambientet e ASIG, takim me përfaqësuesit e Satellogic USA Inc.

Në këtë takim u trajtuan temat e mëposhtme:

 1. Përmirësimet e produktit (Multispektral dhe Hiperspektral);
 2. Hapat e mëtejshme të zhvillimit të projektit;
 3. Asistencë teknike për krijimin e modeleve AI (Artificial Intelligence).

 

   

 

   

U zhvillua asambleja e përgjithshme e Eurogeographics për vitin 2024

Në Asamblenë e Përgjithshme të EuroGeographics për vitin 2024, e cila u zhvillua në Sevilje, Spanjë, me mbështetjen e Institutit Kombëtar Gjeografik të Spanjës, morën pjesë mbi 110 delegatë, nga 40 vende anëtare, ku bën pjesë edhe Shqipëria.

Ekipi i Autoritetit Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor (ASIG) u kryesua nga Drejtori i Përgjithshëm znj. Vilma Tomço, e cila moderoi sesionin “E ardhmja e informacionit gjeohapësinor”. Fjalimi kryesor i këtij sesioni u mbajt nga Prof. Dr. Paul Becker, President i Agjencisë Federale për Hartografi dhe Gjeodezi (BKG) Gjermani.

Diskutimet e kësaj Asambleje kishin në fokus të dhënat gjeohapësinore të vendeve anëtare dhe rolin e tyre në ofrimin e informacionit themelor për të gjetur zgjidhje mbi sfidat e ndryshme globale.

Gjithashtu gjatë kësaj Asambleje u realizuan takime dhe diskutime në nivel teknik dhe menaxherial ku u diskutua mbi rritjen e bashkëpunimit për projekte të ndryshme me përfaqësues nga vendet anëtare të EuroGeographics.

Asambleja vijoi punimet me votimin e buxhetin vjetor të vitit të ardhshëm, zgjedhjen e anëtarëve të Bordit Drejtues dhe Presidentit, si dhe miratimin e aplikimeve për anëtarësimet e reja.

   

Trajnim me stafin teknik të Bashkisë Kamëz

Autoriteti Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor vijon trajnimet me qëllim rritjen e kapaciteteve të stafeve teknike të bashkive të vendit. Ekspertët e ASIG zhvilluan sot trajnimin me stafin teknik të Bashkisë Kamëz me pjesëmarrje të përfaqësuesve nga:

 1. Drejtoria e Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit
 2. Drejtoria e Kadastrës, Bordi i Kullimit, Pyjeve dhe Kullotave dhe Menaxhimit dhe Administrimit të Aseteve
 3. Drejtoria e Projekteve dhe Investimeve
 4. Inspektorati i Mbrojtjes së Territorit.

   

   

Trajnim me stafin teknik të Bashkisë Tiranë

Në kuadër të nismës së ndërmarrë nga Autoriteti Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor (ASIG) me qëllim rritjen e kapaciteteve të stafeve teknike të bashkive të vendit, u zhvillua sot trajnimi në Bashkinë Tiranë.

Trajnimi kishte për qëllim ofrimin e njohurive për stafet teknike të bashkisë në përdorimin e Gjeoportalit Kombëtar dhe aplikime GIS, në funksion të krijimit, përditësimit dhe publikimit të të dhënave gjeohapësinore në Gjeoportalin Kombëtar si dhe njohuri mbi produktet e përftuara nga projekti Shërbimi Satelitor.

Tematikat e trajtuara në këtë trajnim janë:

 1. Njohja me funksionalitetet e Gjeoportalit Kombëtar; :
 2. Mbledhja e të dhënave sipas temave të gjeoinformacionit për: Njësitë administrative dhe fshatrat në përbërje të tyre (rendi 4 dhe 5), Rrjeti i transportit rrugor lokal;
 3. Prezantimi i produkteve të përftuara nga projekti i Shërbimit Satelitor.

Të pranishmit në këtë trajnim u njohën me:

 • Përdorimin e moduleve dhe funksionaliteteve të reja të sistemit të përmirësuar të Gjeoportalit Kombëtar si: moduli i editorit, moduli i gjeoreferimit, funksionalitetet e hartës, katalogu i metadatave, shërbimet e rrjetit, etj.
 • Përdorimin e shtresave bazë për krijimin dhe përditësimin e të dhënave gjeohapësinore nga aplikimet GIS duke përdorur shërbimet e rrjetit të Gjeoportalit Kombëtar.
 • Asistencën teknike të kërkesave specifike në lidhje me sistemet dhe të dhënat në fushën e gjeoinformacionit.
 • Harmonizimin dhe standardizimin e të dhënave gjeohapësinore sipas temave të gjeoinformacionit.
 •  Përdorimi i imazheve satelitore për çështje të veçanta në interes të bashkive.

 

   

   

Leksion i hapur me studentët e universitetit POLIS

Ekspertët e Autoritetit Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor (ASIG) zhvilluan në ambientet e sallës Europa, më 11.03.2024, leksion të hapur më studentët e vitit të parë, master profesional për “Planifikim Urban dhe GIS”, të Universitetit POLIS.

Tema e këtij leksioni ishte “Gjeoportali Kombëtar dhe përdorimi i tij” dhe u drejtua nga ekspertët e ASIG, z. Kristaq Qirko dhe z. Erin Mlloja të cilët shpjeguan rëndësinë e gjeoinformacionit dhe mundësitë e shumta të përdorimit të tij nëpërmjet Gjeoportalit Kombëtar gjatë planifikimit urban dhe menaxhimit të territorit.

   

   

ASIG merr pjesë në workshop-in rajonal mbi “Forcimin e aksesit profesional në informacionin rreth tokës, në rajonin e Ballkanit Perëndimor”

Përfaqësues të ASIG marrin pjesë në workshop-in rajonal i cili po zhvillohet në Mostar të Bosnje Hercegovinës, mbi “Forcimin e aksesit profesional në informacionin rreth tokës, në rajonin e Ballkanit Perëndimor”, i organizuar nga Agjencia Kadastrale dhe Hartografike Hollandeze, Kadaster, në kuadër të projektit SAPTIAL II.

Në këtë workshop marrin pjesë agjenci kadastrale dhe të gjeoinformacionit nga vendet e Ballkanit Perëndimor.

Ekspertët e ASIG të pranishëm në këtë workshop prezantuan projektet e zhvilluara në fushën e Remote Sensing duke u përqendruar në projektin e “Shërbimeve Satelitore”.

Workshop-i vijon me prezantime dhe diskutime mbi strategjitë e ndarjes së të dhënave gjeohapësinore.

   

Takim i ASIG me përfaqësues të “WhereTech” dhe “Up to you”

Drejtues të Autoritetit Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor (ASIG) zhvilluan në ambientet e sallës EUROPA një takim me përfaqësues të kompanive italiane “WhereTech” Srl dhe “Up to you” Srl që punojnë në fushën e gjeoinformacionit.

Ky takim kishte në fokus shkëmbimin e eksperiencave mbi krijimin dhe përpunimin e informacionit gjeohapësinor nëpërmjet metodave me teknologji të avancuara të remote sensig dhe krijimin e hartave bazë.

Në këtë takimi të pranishmit diskutuan mbi mundësitë e bashkëpunimit për zhvillimin e projekteve ndryshme në fushën e gjeoinformacionit.