Telefon: +355 4 223 6762

Njoftimi dhe konsultimi publik (Link)

Komente/Rekomandime/Opinione

Shqyrtimi i komenteve dhe rekomandimeve

Raportet vjetore për transparencën

Procedura/mekanizma

Kontakte të koordinatorit për konsultimin publik