Standarde të miratuara

Standardet Shtetërore për Specifikimet Teknike të Informacionit Gjeohapësinor në Shqipëri –Tema: Shperndarja e specieve. Miratuar me VKM-në nr.572, datë 11.10.2023.

Standardet Shtetërore për Specifikimet Teknike të Informacionit Gjeohapësinor në Shqipëri –Tema: Zonat ekologjike. Miratuar me VKM-në nr.571, datë 11.10.2023.

Standardet Shtetërore për Specifikimet Teknike të Informacionit Gjeohapësinor në Shqipëri –Tema: Shëndeti i njerzve dhe siguria e tij. Miratuar me VKM-në nr.383, datë 29.06.2023.

Standardet Shtetërore për Specifikimet Teknike të Informacionit Gjeohapësinor në Shqipëri –Tema: Zonat me përdorim të kufizuar. Miratuar me VKM-në nr.382, datë 29.06.2023.

Standardet Shtetërore për Specifikimet Teknike të Informacionit Gjeohapësinor në Shqipëri – Tema: Infrastruktura Industriale. Miratuar me VKM-në nr. 212, datë 13.04.2023.

Standardet Shtetërore për Specifikimet Teknike të Informacionit Gjeohapësinor në Shqipëri – Tema: Habitatet. Miratuar me VKM-në nr. 211, datë 13.04.2023.

Standardet Shtetërore për Specifikimet Teknike të Informacionit Gjeohapësinor në Shqipëri – Tema: Infrastruktura për monitorimin e mjedisit. Miratuar me VKM-në nr. 210, datë 13.04.2023.

Standardet Shtetërore për Specifikimet Teknike të Informacionit Gjeohapësinor në Shqipëri –Tema: Hidrologjia. Miratuar me VKM-në nr.427, datë 22.06.2022.

Standardet Shtetërore për Specifikimet Teknike të Informacionit Gjeohapësinor në Shqipëri –Tema: Infrastruktura bujqësore dhe akuakultura . Miratuar me VKM-në nr.390, datë 09.06.2022.

Standardet Shtetërore për Specifikimet Teknike të Informacionit Gjeohapësinor në Shqipëri –Temat: Kushtet atmosferike dhe Meteorologjia. Miratuar me VKM-në nr.389, datë 09.06.2022.

Standardet Shtetërore për Specifikimet Teknike të Informacionit Gjeohapësinor në Shqipëri –Tema: Detet. Miratuar me VKM-në nr.1018, datë 16.12.2020.

Standardet Shtetërore për Specifikimet Teknike të Informacionit Gjeohapësinor në Shqipëri –Tema: Njësitë Statistikore. Miratuar me VKM-në nr. 999 datë 9.12.2020.

Standardet Shtetërore për Specifikimet Teknike të Informacionit Gjeohapësinor në Shqipëri –Tema: Infrastruktura urbane dhe shërbimet qeveritare. Miratuar me VKM-në nr. 998, datë 9.12.2020.

Standardet Shtetërore për Specifikimet Teknike të Informacionit Gjeohapësinor në Shqipëri –Tema: Burimet minerare. Miratuar me VKM-në nr. 997, datë 9.12.2020.

Standardet Shtetërore për Specifikimet Teknike të Informacionit Gjeohapësinor në Shqipëri –Tema: Demografia” – Miratuar me VKM-në nr. 996, datë 9.12.2020.

Standardet Shtetërore për Specifikimet Teknike të Informacionit Gjeohapësinor në Shqipëri –Tema: Imazhi i hartës bazë. Miratuar me VKM- në nr. 952 datë 02.12.2020.

Standardet Shtetërore për Specifikimet Teknike të Informacionit Gjeohapësinor në Shqipëri –Tema: Pedologjia. Miratuar me VKM- në nr. 951 datë 02.12.2020.

Standardet Shtetërore për Specifikimet Teknike të Informacionit Gjeohapësinor në Shqipëri –Tema: Burimet energjetike. Miratuar me VKM- në nr. 950 datë 02.12.2020.

Standardet Shtetërore për Specifikimet Teknike të Informacionit Gjeohapësinor në Shqipëri –Tema: Zonat e mbrojtura. Miratuar me VKM- në nr. 891 datë 18.11.2020.

Standardet Shtetërore për Specifikimet Teknike të Informacionit Gjeohapësinor në Shqipëri –Tema: Sistemet e rrjeteve gjeografike. Miratuar me VKM- në nr. 813 datë 21.10.2020.

Standardet Shtetërore për Specifikimet Teknike të Informacionit Gjeohapësinor në Shqipëri –Tema: Përcaktimi i kornizës referuese gjeodezike dhe kontrolli gjeodezik. Miratuar me VKM- në nr. 812 datë 21.10.2020.

Standardet Shtetërore për Specifikimet Teknike të Informacionit Gjeohapësinor në Shqipëri –Tema: Përdorimi i tokës. Miratuar me VKM- në nr. 811 datë 21.10.2020.

Standardet Shtetërore për Specifikimet Teknike të Informacionit Gjeohapësinor në Shqipëri –Tema: Zonat me rreziqe natyrore. Miratuar me VKM- në nr. 810 datë 21.10.2020.

Standardet Shtetërore për Specifikimet Teknike të Informacionit Gjeohapësinor në Shqipëri –Tema: Mbulesa e tokës. Miratuar me VKM- në nr. 809 datë 21.102020.

Standardet Shtetërore për Specifikimet Teknike të Informacionit Gjeohapësinor në Shqipëri -Tema: Modeli dixhital i terrenit- Miratuar me VKM-në nr. 398, datë 19.06.2019.

Standardet Shtetërore për Specifikimet Teknike të informacionit Gjeohapësinor në Shqipëri – Tema: Ortoimazheria. Miratuar me VKM-në nr. 397, datë 19.06.2019.

Standardet Shtetërore për Specifikimet Teknike të Informacionit Gjeohapësinor në Shqipëri Tema: Gjeologjia. Miratuar me VKM-në nr. 134, datë 20.03.2019.

Standardet Shtetërore për Specifikimet Teknike të Informacionit Gjeohapësinor në Shqipëri -Tema: Rrjetet e transportit. Miratuar me VKM-në nr. 133, datë 20.03.2019.

Standardet Shtetërore për Specifikimet Teknike të Informacionit Gjeohapësinor në Shqipëri – Tema: Emërtimet gjeografike.-Miratuar me VKM nr. 142, datë 22.02.2017.

Standardet shtetërore për specifikimet teknike të informacionit gjeohapësinor në Shqipëri-Tema: Sistemi i adresave. Miratuar me VKM-në nr. 859, datë 7.12.2016.

Standardet Shtetërore për Specifikimet Teknike të Informacionit Gjeohapësinor në Shqipëri – Tema: Ndërtesat. Miratuar me VKM-në nr. 359, datë 11.05.2016.

Standardet Shtetërore për Specifikimet Teknike të Informacionit Gjeohapësinor në Shqipëri – Tema: Parcelat kadastrale. Miratuar me VKM-në nr. 321, datë 27.04.2016.

Standardet Shtetërore për Specifikimet Teknike të Informacionit Gjeohapësinor në Shqipëri, Tema – Kufijtë e njësive administrative. Miratuar me VKM-në nr. 1078, datë 23.12.2015.

Standardet Shtetërore për Specifikimet Teknike të Infrastrukturës së Informacionit Gjeohapësinor në Shqipëri-Tema Hidrografia. Miratuar VKM-në nr. 829, datë 7.10.2015.

Draft Standarde

Në adresën e-mail: info@asig.gov.al, jeni të lutur të lini komentet tuaja.