Trajnim me stafin teknik të Bashkisë Elbasan

Në vazhdën e trajnimeve me stafet teknike të njësive të qeverisjes vendore, Autoriteti Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor (ASIG) zhvilloi trajnimin me qëllim rritjen e kapaciteteve të stafit teknik të Bashkisë Elbasan.

Në këtë trajnim morën pjesë përfaqësues nga;

 1. Drejtoria e Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit,
 2. Drejtoria e Emergjencave Civile,
 3. Drejtoria e Bujqësisë dhe Menaxhimit të Pyjeve,
 4. Drejtoria e Projektimit.

   

Trajnim me stafin teknik të Bashkisë Lezhë

Vijojnë trajnimet për rritjen e kapaciteteve të stafeve teknike të bashkive të vendit nga ekspertët e Autoritetit Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor(ASIG). U zhvillua sot, në ambientet e Bashkisë Lezhë, trajnimi i radhës me pjesëmarrjen e stafeve teknike të:
 • Drejtorisë së Projekteve Strategjike, Evropës, Migracionit, Diasporës, Komunikimit dhe Transparencës,
 • Drejtorisë së Administrimit të Aseteve dhe Kadastrës,
 • Drejtorisë së Shërbimeve Publike, Infrastrukturës, Transportit dhe Mjedisit,
 • Drejtorisë së Planifikimit të Territorit dhe Zhvillimit Urban.
   

Takim në kuadër të projektit  “Krijimi i qendrës së gjeoinformacionit në Ballkanin Perëndimor”

Në takimin e organizuar sot nga Universiteti Bujqësor i Tiranës, në  kuadër të projektit “Krijimi i qendrës së gjeoinformacionit në Ballkanin Perëndimor”  mori pjesë Drejtori i Përgjithshëm i Autoritetit Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor znj. Vilma Tomço.

Ky projekt po zhvillohet nga Universiteti Bujqësor i Tiranës në bashkëpunim me Institutin Gjerman IAMO dhe me financim të Qeverisë Gjermane, misioni i  krijimit të kësaj qendre është të mbështesë sektorët bujqësor të të gjitha vendeve të Ballkanit Perëndimor në procesin e anëtarësimit në BE përmes përmirësimit të kapaciteteve njerëzore në analizën e të dhënave gjeohapësinore, përdorimin e Sistemeve të Informacionit Gjeografik (GIS) dhe teknologjive remote sensing.

Znj. Tomço në fjalën e saj bëri një paraqitje të hapave të hedhur nga ASIG në krijimin e Infrastrukturës Kombëtare të Informacionit Gjeohapësinor në Shqipëri, duke theksuar gjithashtu bashkëpunimin gjithnjë e në rritje të ASIG me botën akademike.

 

   

Trajnim me stafin teknik të Bashkisë Durrës

Vijojnë trajnimet për rritjen e kapaciteteve të stafeve teknike të bashkive të vendit nga ekspertët e Autoriteti Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor(ASIG). U zhvillua dje më 28.03.2024, në ambientet e Bashkisë Durrës, trajnimi i radhës me pjesëmarrjen e stafeve teknike të:

  • Drejtorisë së Kontrollit dhe Zhvillimit të Territorit;
  • Drejtorisë së Projekteve dhe Infrastrukturës Publike;

Sektorit të pronave publike dhe menaxhimit të aseteve.

   

Mbledhje e Bordit të Informacionit Gjeohapësinor, datë 28.03.2024

U zhvillua sot më 28.03.2024, në ambientet e Kryeministrisë mbledhja e Bordit të Informacionit Gjeohapësinor (BIG), nën drejtimin e Kryetarit të këtij bordi z. Ermal Nufi.

Në prezantimin e mbajtur nga Drejtor i Përgjithshëm i Autoritetit Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor (ASIG), znj. Vilma Tomço,  u evidentuan arritjet kryesore të ASIG gjatë vitit 2023 dhe objektivat punës për vitin 2024.

Në përfundim të prezantimit, kryetari i BIG z. Ermal Nufi vlerësoi arritjet e ASIG dhe kërkoi bashkëpunimin e institucioneve që përfaqësojnë anëtarët e BIG si aktorë të rëndësishëm në fushën e gjeoinformacionit.

Gjithashtu në këtë mbledhje u prezantuan  dy projekt akte të parashikuara nga ASIG për vitin 2024:

 • Projektligji “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 72/2012 “Për organizimin dhe funksionimin e infrastrukturës kombëtare të informacionit gjeohapësinor në Republikën e Shqipërisë””
 • Projekt vendimi për një ndryshim në dokumentin “Standardet Shtetërore për Specifikimet Teknike të Informacionit Gjeohapësinor në Shqipëri –Tema: Imazhi i hartës bazë”.

Pas prezantimeve dhe diskutimeve të zhvilluara anëtarët e BIG shprehën miratimin e tyre për këto projekt akte.

Një pikë tjetër e rendit të ditës në këtë mbledhje ishte prezantimi i projekteve dhe rolit të Institutit të Gjeografisë dhe Infrastrukturës Ushtarake në fushën e gjeoinformacionit në Shqipëri.

Përfaqësuesit e IGJIU bënë një ekspoze të historikut të  hartografisë në Shqipëri dhe projekteve të IGJIU në fushën e gjeoinformacionit.

 

   

Trajnim me stafin teknik të Bashkisë Kamëz

Autoriteti Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor vijon trajnimet me qëllim rritjen e kapaciteteve të stafeve teknike të bashkive të vendit. Ekspertët e ASIG zhvilluan sot trajnimin me stafin teknik të Bashkisë Kamëz me pjesëmarrje të përfaqësuesve nga:

 1. Drejtoria e Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit
 2. Drejtoria e Kadastrës, Bordi i Kullimit, Pyjeve dhe Kullotave dhe Menaxhimit dhe Administrimit të Aseteve
 3. Drejtoria e Projekteve dhe Investimeve
 4. Inspektorati i Mbrojtjes së Territorit.

   

   

Trajnim me stafin teknik të Bashkisë Tiranë

Në kuadër të nismës së ndërmarrë nga Autoriteti Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor (ASIG) me qëllim rritjen e kapaciteteve të stafeve teknike të bashkive të vendit, u zhvillua sot trajnimi në Bashkinë Tiranë.

Trajnimi kishte për qëllim ofrimin e njohurive për stafet teknike të bashkisë në përdorimin e Gjeoportalit Kombëtar dhe aplikime GIS, në funksion të krijimit, përditësimit dhe publikimit të të dhënave gjeohapësinore në Gjeoportalin Kombëtar si dhe njohuri mbi produktet e përftuara nga projekti Shërbimi Satelitor.

Tematikat e trajtuara në këtë trajnim janë:

 1. Njohja me funksionalitetet e Gjeoportalit Kombëtar; :
 2. Mbledhja e të dhënave sipas temave të gjeoinformacionit për: Njësitë administrative dhe fshatrat në përbërje të tyre (rendi 4 dhe 5), Rrjeti i transportit rrugor lokal;
 3. Prezantimi i produkteve të përftuara nga projekti i Shërbimit Satelitor.

Të pranishmit në këtë trajnim u njohën me:

 • Përdorimin e moduleve dhe funksionaliteteve të reja të sistemit të përmirësuar të Gjeoportalit Kombëtar si: moduli i editorit, moduli i gjeoreferimit, funksionalitetet e hartës, katalogu i metadatave, shërbimet e rrjetit, etj.
 • Përdorimin e shtresave bazë për krijimin dhe përditësimin e të dhënave gjeohapësinore nga aplikimet GIS duke përdorur shërbimet e rrjetit të Gjeoportalit Kombëtar.
 • Asistencën teknike të kërkesave specifike në lidhje me sistemet dhe të dhënat në fushën e gjeoinformacionit.
 • Harmonizimin dhe standardizimin e të dhënave gjeohapësinore sipas temave të gjeoinformacionit.
 •  Përdorimi i imazheve satelitore për çështje të veçanta në interes të bashkive.

 

   

   

Leksion i hapur me studentët e universitetit POLIS

Ekspertët e Autoritetit Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor (ASIG) zhvilluan në ambientet e sallës Europa, më 11.03.2024, leksion të hapur më studentët e vitit të parë, master profesional për “Planifikim Urban dhe GIS”, të Universitetit POLIS.

Tema e këtij leksioni ishte “Gjeoportali Kombëtar dhe përdorimi i tij” dhe u drejtua nga ekspertët e ASIG, z. Kristaq Qirko dhe z. Erin Mlloja të cilët shpjeguan rëndësinë e gjeoinformacionit dhe mundësitë e shumta të përdorimit të tij nëpërmjet Gjeoportalit Kombëtar gjatë planifikimit urban dhe menaxhimit të territorit.

   

   

ASIG merr pjesë në Konferencën “NSDI Day 2024” në Shkup, Maqedonia e Veriut

Përfaqësues të Autoritetit Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor (ASIG) morën pjesë në konferencën “NSDI Day 2024” e cila u zhvillua në Shkup, Maqedonia e Veriut, më 21 – 22 Shkurt.

Kjo konferencë u organizua nga Agjencia e Kadastrës për Pasuri të Paluajtshme e Maqedonisë së Veriut (AREC) dhe kishte në fokus tendencën dhe risitë rajonale në fushën e infrastrukturës kombëtare për të dhënat gjeohapësinore. Konferenca u organizua në 5 sesione, ku pjesëmarrës nga vendet e rajonit si Kosova, Maqedonia e Veriut, Greqia, Sllovenia, Bosnje -Hercegovina dhe Kroacia, prezantuan zhvillimet e tyre në fushën e NSDI.

Përfaqësuesit e ASIG nga Sektori i Koordinimit dhe Çështjeve Ligjore dhe Sektori i GIS-it Kombëtar prezantuan në këtë konferencë përmbushjet e objektivave sipas fushave strategjike duke përfshirë kornizën ligjore, infrastrukturën, bashkëpunimin dhe koordinimin me institucionet përgjegjëse, ndërtimin e Kornizës Referuese Gjeodezike Shqiptare, zhvillimin dhe përditësimin i GIS-it dhe Gjeoportalit Kombëtar. Gjithashtu u evidentuan risitë në fushën e gjeoinformacionit duke përfshirë monitorimin e territorit me teknologji të avancuar, projektet në vazhdim si dhe planet dhe objektivat e ASIG për të ardhmen për zhvillimin e infrastrukturës së informacionit gjeohapësinor në Shqipëri.