Telefon: +355 4 223 6762

 

Vijojnë trajnimet në kuadër të nismës së ndërmarrë nga ASIG me qëllim rritjen e kapaciteteve të stafeve teknike të njësive të qeverisjes vendore. Ekspertët e ASIG zhvilluan dje trajnimin me stafet teknike të Bashkive Mallakastër, Patos dhe Roskovec.

Tematikat e trajtuara në këtë trajnim ishin:

    1. Njohja me funksionalitetet e Gjeoportalit Kombëtar;
    2. Mbledhja e të dhënave sipas temave të gjeoinformacionit për: Njësitë administrative dhe fshatrat në përbërje të tyre (rendi 4 dhe 5), Rrjeti i transportit rrugor lokal;
    3. Prezantimi i produkteve të përftuara nga projekti i Shërbimit Satelitor.