Telefon: +355 4 223 6762

Mes stafeve teknike të Bashkive Dibër dhe Bulqizë në trajnimin e realizuar më 25 Qershor 2024, në mjediset e Bashkisë Dibër, me qëllim rritjen e kapaciteteve të tyre në përdorimin e produkteve të gjeoinformacionit.

Gjatë këtij trajnimi ekspertët e ASIG patën mundësi ti njihni të pranishmit më shumë me;

1. Funksionalitetet e Gjeoportalit Kombëtar;

2. Mbledhjen e të dhënave sipas temave të gjeoinformacionit për: Njësitë administrative dhe fshatrat në përbërje të tyre (rendi 4 dhe 5), Rrjeti i transportit rrugor lokal;

3. Prezantimin e produkteve të përftuara nga projekti i Shërbimit Satelitor.