Telefon: +355 4 223 6762

Vijojnë takimet e organizuara nga Drejtoria e Përpunimit të Informacionit të Territorit me Teknologji të Avancuar pranë Autoritetit Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor, me qëllim implementimin e suksesshëm të projektit “Monitorimi i territorit me teknologji të avancuar” si dhe përfshirjen dhe rritjen e kapaciteteve teknike të autoriteteve publike përgjegjëse, përfituese të këtij projekti.

Gjatë kësaj jave kjo drejtori zhvilloi takime me institucionet si më poshtë:

 1. Kryeministria;
  • Agjencia e Menaxhimit të Burimeve Ujore;
 2. Ministria e Bujqësisë dhe e Zhvillimit Rural;
 3. Ministria e Brendshme;
  • Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit;
  • Drejtoria e Përgjithshme e Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimin;
  • Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile;
  • Inspektoriati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit.