Trajnim mbi gjeoinformacionin me agjenci në varësi të Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit

U zhvillua sot në ambientet e sallës EUROPA trajnimi me agjenci në varësi të Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit me pjesëmarrjen e përfaqësuesve nga Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura (AKZM), Agjencia Kombëtare e Mjedisit (AKM), Agjencia Kombëtare e Pyjeve (AKP) dhe Agjencia Kombëtare e Bregdetit (AKB).

Ekspertë të Autoritetit Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor (ASIG) trajtuan me të pranishmit tematikat e mëposhtme:

1. Përdorimi i funksionaliteteve të Gjeoportalit Kombëtar (aksesimi i ortoimazherive, shkarkimi i tyre, sistemimi i të dhënave sipas specifikave të secilit institucion, krijimi i hartave për përdorime të ndryshme, identifikimi i treguesve mjedisorë, përditësimi i të dhënave etj.),

2.  Përpunimi i imazheve satelitore për qëllime të ndryshme mjedisore,

3.  Standardizimi i të dhënave gjeohapësinore.

Trajnim me stafet teknike të Bashkive Mallakastër, Patos dhe Roskovec

 

Vijojnë trajnimet në kuadër të nismës së ndërmarrë nga ASIG me qëllim rritjen e kapaciteteve të stafeve teknike të njësive të qeverisjes vendore. Ekspertët e ASIG zhvilluan dje trajnimin me stafet teknike të Bashkive Mallakastër, Patos dhe Roskovec.

Tematikat e trajtuara në këtë trajnim ishin:

  1. Njohja me funksionalitetet e Gjeoportalit Kombëtar;
  2. Mbledhja e të dhënave sipas temave të gjeoinformacionit për: Njësitë administrative dhe fshatrat në përbërje të tyre (rendi 4 dhe 5), Rrjeti i transportit rrugor lokal;
  3. Prezantimi i produkteve të përftuara nga projekti i Shërbimit Satelitor.

    

Trajnim me stafin teknik të Bashkisë Fier

 

Vijojnë trajnimet me stafet teknike të njësive të qeverisjes vendore me qëllim ofrimin e njohurive në përdorimin e Gjeoportalit Kombëtar dhe aplikimeve GIS, në funksion të krijimit, përditësimit dhe publikimit të të dhënave gjeohapësinore në Gjeoportalin Kombëtar si dhe njohuri mbi produktet e përftuara nga projekti Shërbimi Satelitor.

Ekspertët e Autoriteti Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor zhvilluan sot trajnimin me stafin teknik të Bashkisë Fier ku morën pjesë përfaqësues nga:

 • Drejtoria e Projekteve të Infrastrukturës;
 • Drejtoria e Financës, Buxhetit dhe Kontabilitetit;
 • Drejtoria e Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit;
 • Drejtoria e Sistemit të Adresave, Transportit Publik dhe Sinjalistikës Rrugore;
 • Drejtoria e Administrimit të Fondit Pyjor, Kullotave dhe Mbrojtjes së Mjedisit;
 • Drejtoria e Programimit dhe Kontrollit të Punëve Publike dhe Investimeve.

Vijojnë trajnimet me institucionet publike

 

Sot në ambientet e sallës EUROPA, ekspertë të Autoritetit Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor (ASIG), vijuan trajnimet për përdorimin e produkteve të gjeoinformacionit me pjesëmarrje të përfaqësuesve nga institucionet publike të:

 •  Autoritetit Rrugor Shqiptar;
 •  Agjencisë Kombëtare të Burimeve Natyrore;
 • Autoritetit Portual Durrës;
 • Korporatës Elektroenergjitike Shqiptare.

Tematikat e trajtuara në këtë trajnim ishin:

 •  Njohja me funksionalitetet e Gjeoportalit Kombëtar;
 • Mbledhja e të dhënave sipas temave të gjeoinformacionit;
 • Prezantimi i produkteve të përftuara nga projekti i Shërbimit Satelitor.

Leksion i hapur me studentë të Fakultetit të Inxhinierisë së Ndërtimit

Ekspertë të Autoritetit Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor nga Drejtoria e Përpunimit të të Dhënave Remote Sensing zhvilluan më 09.05.2024, në ambientet e Fakultetit të Inxhinierisë së Ndërtimit, Universiteti Politeknik i Tiranës, leksionin e hapur me temë: “Monitorimi i territorin me teknologji të avancuar”.

Në këtë leksion morën pjesë pedagogë dhe studentë të Departamentit të Gjeodezisë të cilët u njohën dhe diskutuan mbi temat e më poshtme:

 1. Parimet Bazë të Remote Sensing,
 2. Koncepte të përgjithshme mbi satelitët Albania 1 dhe Albania 2,
 3. Aplikimet e shërbimeve të të dhënave satelitore,
 4. Vështrim i përgjithshëm i ecurisë së projektit,
 5. Analizimi i Imazherisë Satelitore.

 

Trajnim me përfaqësues të Hekurudhës Shqiptare

Sot në ambientet e sallës EUROPA ekspertë të Autoritetit Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor (ASIG) nga sektorët e GIS-it Kombëtar, Sektori i Standardeve për Gjeoinformacionin dhe Sektori i Përpunimit të Imazherive Satelitore zhvilluan trajnimin për përdorimin e produkteve të gjeoinformacionit me përfaqësues të Hekurudhës Shqiptare.

Tematikat e trajtuara në këtë trajnim ishin si më poshtë:

 • Njohje me funksionalitetet e Gjeoportalit Kombëtar;
 • Mbledhja e të dhënave sipas temave të gjeoinformacionit;
 • Prezantim mbi produktet e përfituara nga projekti i Shërbimit Satelitor.
     <  

Trajnim me stafin teknik të bashkive Kavajë dhe Rrogozhinë

Në vijim të nismës së ndërmarrë nga Autoriteti Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor (ASIG) me qëllim rritjen e kapaciteteve të stafeve teknike të bashkive të vendit, u zhvillua dje trajnimi me stafet teknike të bashkive Kavajë dhe Rrogozhinë, me pjesëmarrje të përfaqësuesve nga:

 

 • Drejtoria e Politikave Urbane;
 • Drejtoria e Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit;
 • Drejtoria e Urbanistikës;
 • Drejtoria e Kadastrës Urbane dhe Menaxhimi i Aseteve Publike;
 • Bordi i Kullimit.

 

   

 

ASIG merr pjesë në workshop-in “Digital Innovation Profile for Albania”

Përfaqësues të Autoritetit Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor nga sektori i Standardeve për Gjeoinformacionin dhe sektori i Gjeoportalit Kombëtar morën pjesë në workshop-in “Digital Innovation Profile for Albania” (DIP).

Ky workshop u organizua nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë në bashkëpunim me ekspertët e Byrosë së Zhvillimit të Telekomunikacionit të International Telecommunication Union (ITU), dhe kishte si qëllim krijimin e një Profili Digjital Inovativ i cili synon të sigurojë një vlerësim të saktë të kapacitetit të ekosistemit të vendit tonë për të ndihmuar palët e interesuara të eksplorojnë në rrjedhën e inovacionit për të ndërtuar një ekonomi të qëndrueshme dhe të mbështetur nga Teknologjia e Informacionit dhe Komunikimit (TIK). Në këtë workshop dy ditor ishin të pranishëm përfaqësues të institucioneve publike dhe botës akademike të cilët diskutuan mbi:

 • Vlerësimin dhe rishikimin e mundësive në ekosistem që zhbllokojnë burimet kritike thelbësore për transformimin digjital,
 • Analizimin dhe kuptimin e veprimeve specifike të kërkuara nga secili grup interesi për të mbështetur udhëtimin sipërmarrës.
 • Prioritizimin e veprimeve, politikave, platformave dhe programeve kryesore të nevojshme për të adresuar boshllëqet në ekosistem.

Duke diagnostikuar saktësisht kapacitetin e vendit për inovacionin digjital, synohet të zhvillohen projekte konkrete që e pozicionojnë Shqipërinë si një lider digjital në rajon. Kjo nismë parashikon një ekosistem ku inovatorët kanë akses në burimet, programet dhe mundësitë e nevojshme për të ndërtuar komunitetet e tyre, duke përshpejtuar arritjen e agjendës kombëtare të zhvillimit.

   

Trajnim me stafin teknik të bashkive Shkodër, Malësi e Madhe dhe Vau i Dejës

Vijojnë trajnimet me qëllim rritjen e kapaciteteve të stafeve teknike të bashkive të vendit, nga ekspertët e ASIG të sektorëve të GIS-it Kombëtar, Sektorit të Standardeve për Gjeoinformacionin dhe Sektorit të Përpunimit të Imazherive Satelitore.

U zhvilluan këto ditë trajnime me stafet teknike të bashkive Shkodër, Malësi e Madhe dhe Vau i Dejës.