Telefon: +355 4 223 6762

Stafet teknike të Drejtorisë  së Planifikimit të Territorit, Drejtorisë së Shërbimeve Publike dhe Emergjencave Civile, Drejtorisë së Bujqësisë, Pyjeve dhe Kullotave dhe Drejtorisë së Projekteve në Bashkinë Sarandë zhvilluan sot më 18.06.2024, në ambientet e kësaj bashkie, nën asistencën e ekspertëve të ASIG trajnimin mbi;

  • Përdorimin dhe funksionalitetet e Gjeoportalit Kombëtar;
  • Mbledhjen e të dhënave sipas temave të gjeoinformacionit për: Njësitë administrative dhe fshatrat në përbërje të tyre (rendi 4 dhe 5), Rrjeti i transportit rrugor lokal;
  • Prezantimin e produkteve të përftuara nga projekti i Shërbimit Satelitor.