Telefon: +355 4 223 6762

Përfaqësues të Autoritetit Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor, nga sektorët e Standardeve për Gjeoinformacionin dhe Sektori i Përpunimit të Imazheve Satelitore, morën pjesë në Konferencën Rajonale për Kadastrën dhe Infrastrukturën e të Dhënave Gjeohapësinore e cila u zhvillua në Beograd, në datat 04 – 06 Shtator 2023.

Tematikat e trajtuara në këtë konferencë ishin:

  • Kontributi i NSDI në tranzicionin e gjelbër dhe qëndrueshmërinë ndaj ndryshimeve klimatike,
  • Mbështetja e tregut të Pasurive të Paluajtshme dhe e-planifikimit,
  • Avancimi i të dhënave dhe shërbimeve gjeohapësinore,
  • Bashkëpunimi rajonal i NSDI-së – Diskutim në panel.

Gjatë punimeve të kësaj konference u theksua rëndësia që kanë të dhënat gjeohapësinore në planifikimin, zbatimin dhe monitorimin e arritjeve për një zhvillim të qëndrueshëm të shoqërisë.

Përfaqësuesit e ASIG, në prezantimet e tyre i njohën të pranishmit me ecurinë e krijimit të NSDI-së në Shqipëri, rolin dhe e ndikimin që ka NSDI në vendimmarrje për zhvillimin e qëndrueshëm të vendit, si dhe objektivat e ASIG në fushën e gjeoinformacionit, për të ardhmen.

Twitter