Telefon: +355 4 223 6762

Ekspertët e ASIG zhvillua sot seancën e dytë të trajnimit me stafet teknike të Bashkisë Tiranë me pjesëmarrje nga:

  • Njësitë Administrative në përbërje të Bashkisë Tiranë;
  • Drejtoria e Inovacionit, Zhvillimit dhe GIS-it;
  • Drejtoria e Përgjithshme e Rrugëve dhe Ndriçimit Publik;
  • Drejtoria e Përgjithshme e Investimeve të Punëve Publike;
  • Drejtoria e Transportit dhe Trafikut Rrugor;
  • Drejtoria e Objekteve në Bashkëpronësi dhe Fondit të Komuniteteve.

Të pranishmit gjatë këtij trajnimi patën mundësi të njihen më nga afër me:

1. Funksionalitetet e Gjeoportalit Kombëtar;

2. Mbledhjen e të dhënave sipas temave të gjeoinformacionit për: Njësitë administrative dhe fshatrat në përbërje të tyre (rendi 4 dhe 5), Rrjeti i transportit rrugor lokal;

3. Prezantimin e produkteve të përftuara nga projekti i Shërbimit Satelitor.