Telefon: +355 4 223 6762

Në vazhdën e trajnimeve me stafet teknike të njësive të qeverisjes vendore, Autoriteti Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor (ASIG) zhvilloi trajnimin me qëllim rritjen e kapaciteteve të stafeve teknike të Bashkisë Himarë.

Në këtë trajnim morën pjesë përfaqësues nga;

  • Drejtoria e Bujqësisë, Pyjeve, Kullotave dhe Ujitjes;
  • Drejtoria e Shërbimeve dhe Mirëmbajtjes;
  • Drejtoria e Menaxhimit të Aseteve;
  • Drejtoria e Burimeve Njerëzore.