Telefon: +355 4 223 6762
Sot në ambientet e sallës EUROPA ekspertë të Autoritetit Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor (ASIG) nga sektorët e GIS-it Kombëtar, Sektori i Standardeve për Gjeoinformacionin dhe Sektori i Përpunimit të Imazherive Satelitore zhvilluan trajnimin për përdorimin e produkteve të gjeoinformacionit me përfaqësues të Hekurudhës Shqiptare.

Tematikat e trajtuara në këtë trajnim ishin si më poshtë:

  • Njohje me funksionalitetet e Gjeoportalit Kombëtar;
  • Mbledhja e të dhënave sipas temave të gjeoinformacionit;
  • Prezantim mbi produktet e përfituara nga projekti i Shërbimit Satelitor.
     <