Telefon: +355 4 223 6762

Ekspertë të ASIG nga  sektorët e GIS-it Kombëtar, Sektori i Standardeve për Gjeoinformacionin dhe Sektori i Përpunimit të Imazherive Satelitore,  ditën e  premte më 24.05.2024, në ambientet e sallës Europa zhvilluan trajnimin për përdorimin e produkteve të gjeoinformacionit me përfaqësues të  Agjencisë Kombëtare të Ujësjellës-Kanalizimeve.

Tematikat e trajtuara në këtë trajnim ishin si më poshtë:

  • Njohje me funksionalitetet e Gjeoportalit Kombëtar;
  • Mbledhja e të dhënave sipas temave të gjeoinformacionit;
  • Prezantim mbi produktet e përfituara nga projekti i Shërbimit Satelitor.