Telefon: +355 4 223 6762

Bazuar në nevojat dhe kërkesat e shumë autoriteteve publike të cilat i janë  njohur si aktorë për përdorimin dhe përditësimin e tematikave të informacionit gjeohapësinore, ASIG propozoi një fotografim të ri ajror i cili do të shërbejë si hartë-bazë e unifikuar për të gjithë Territorin Shqiptar.Qeveria Shqiptare me  vendim të K.ZH.T. Nr.14, datë 23.9.2014, botuar në fletore zyrtare nr.147/2014 me titull “Krijimi I Sistemit të të dhënave Gjeohapësinore” faza e parë, mori vendimin për realizimin e këtij projekti duke e finacur këtë projekt.

Fotografimi Ajror, do të jetë padyshim i dobishëm për njohjen e gjendjes aktuale të veçorive gjeografike shqiptare dhe formulimin e planeve kombëtare lidhur me territorin. Përveç kësaj, është e mundur të kryhen kërkime shkencore dhe të analizohen situata të rëndësishme, duke krahasuar ortofoton ekzistuese të vitit 2007 dhe ato të zhvilluara rishtazi në vitin 2015,

si: erozioni bregdetar, fondi pyjor, zhvillimi i burimeve minerale, ndryshimet e përdorimit të tokës, p.sh. nga tokë bujqësore në zonë e banimit, nga pyll në tokë bujqësore; ndërtesa të reja dhe humbja e ndërtesave, fatkeqësi natyrore, p.sh. rrëshqitjet e tokës apo zjarret në pyje, zbatimi i sistemit të regjistrimit të popullsisë, të sistemit kombëtar të adresave, etj. duke prodhuar Modelin Dixhital të Terrenit, nëpërmjet skaninimit të teritorit (DTS) dhe Ortofoto  RGB/ CIR të cilat do të prodhohen për herë të parë në Shqipëri në këtë trajtë.

Kjo do të jetë faza e parë e krijimit të sistemit të të dhënave gjeohapësinore për të mbështetur zhvillimin dhe menaxhimin rajon

Zona e projektit është 28748 Km katrorë,që përfaqëson sipërfaqen e përgjithshme të Republikës së Shqipërisë.

Zona e projektit do të jetë e ndarë në 3 lote kryesore me saktësi të ndryshme për fotografimin ajror, skanim LIDAR, krijimin DTM dhe DTS nga skanim LIDAR dhe prodhimin ortofoto  

NrLOTZONESIPERFAQE (km2)Fotogradi Ajrore dhe AT (GSD në metra)Ortofoto
1LOT 1Zonë Urbane1 0280.08Nga fotografitë ajrore me GSD 0.08
2LOT 2Zonë Rurale10 3400.20Nga fotografitë ajrore me GSD 0.20
3LOT 3Zonë Malore17 3800.35Nga fotografitë ajrore me GSD 0.35

NrLOTZONESipërfaqe (km2)Skanimi LiDAR dhe prodhimi DTM
1LOT 1Zonë Urbane1 0285 pikë/m2
2LOT 2Zonë Rurale9 9602 pikë/m2
3LOT 3Zonë Malore17 3491 pikë/m2

Ndarja e Lote-ve për Fotografimin Ajror

  Ndarja e Lot-ve të Skanimit me teknologjine LIDAR

TERMA REFERENCE (TOR)

 “ PROJEKTET TEKNIKE PËR RRJETET E KOMBINUARA GJEODEZIKE TË KRGJSH-2010”

Twitter