Telefon: +355 4 223 6762

Realizimi i fotografimit 360° të gjeoreferencuar, të rrjetit rrugor kombëtar dhe zonave urbane

Në kuadër të mbulimit me fotografim 360° gradë të rrjetit rrugor kombëtar, është realizuar fotografimi 360 ° i aksit rrugor Vorë – Kepi i Rodonit dhe është publikuar në Gjeoportalin Kombëtar të ASIG.

Fushat ku mund të përdoret ky produkt janë: dokumentimi fotografik i etapave të ndërtimit të veprave të infrastrukturës, objekteve të ndryshme arkitektonike dhe hapësirave publike, kontrolli dhe mirëmbajtja e akseve rrugore, kontrolli i investimeve të kryera në akse rrugore (sinjalistikë, gjelbërim, ndriçim, etj.), përcaktimi i zonave që kërkojnë ndërhyrje në kuadër të mirëmbajtjes, promovimi i turizmit apo evidentimi i objekteve social – ekonomike.

Trajnim me stafin teknik të Bashkisë Elbasan

Në vazhdën e trajnimeve me stafet teknike të njësive të qeverisjes vendore, Autoriteti Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor (ASIG) zhvilloi trajnimin me qëllim rritjen e kapaciteteve të stafit teknik të Bashkisë Elbasan.

Në këtë trajnim morën pjesë përfaqësues nga;

 1. Drejtoria e Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit,
 2. Drejtoria e Emergjencave Civile,
 3. Drejtoria e Bujqësisë dhe Menaxhimit të Pyjeve,
 4. Drejtoria e Projektimit.

   

Takim mes ASIG dhe përfaqësuesve të biznesit në fushën e turizmit, të Qarkut Gjirokastër

Drejtori i Përgjithshëm i Autoritetit Shtetëror për Informacionit Gjeohapësinor (ASIG), znj. Vilma Tomço zhvilloi një takim me një grup përfaqësuesish të 75 bizneseve që operojnë në fushën e turizmit në Qarkun Gjirokastër.

Qëllimi i këtij takimi ishte evidentimi, diskutimi dhe koordinimi për zgjidhjen e një sërë problematikash që lidhen me përditësimin e të dhënave infrastrukturore në sistemin maps.


Të ndodhur në prag të fillimit të sezonit turistik lind nevoja për një orientim sa më të saktë të turistëve dhe vizitorëve, duke evituar në maksimum keqinformimin e tyre me informacione të pa përditësuara, referuar edhe investimeve të shumta të kohëve të fundit në infrastrukturën rrugore.

ASIG ka prioritet bashkëpunimin me të gjithë aktorët dhe institucionet, duke garantuar përditësimin e të dhënave në rang kombëtar.

   

Trajnim me stafin teknik të Bashkisë Lezhë

Vijojnë trajnimet për rritjen e kapaciteteve të stafeve teknike të bashkive të vendit nga ekspertët e Autoritetit Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor(ASIG). U zhvillua sot, në ambientet e Bashkisë Lezhë, trajnimi i radhës me pjesëmarrjen e stafeve teknike të:
 • Drejtorisë së Projekteve Strategjike, Evropës, Migracionit, Diasporës, Komunikimit dhe Transparencës,
 • Drejtorisë së Administrimit të Aseteve dhe Kadastrës,
 • Drejtorisë së Shërbimeve Publike, Infrastrukturës, Transportit dhe Mjedisit,
 • Drejtorisë së Planifikimit të Territorit dhe Zhvillimit Urban.
   

Takim në kuadër të projektit  “Krijimi i qendrës së gjeoinformacionit në Ballkanin Perëndimor”

Në takimin e organizuar sot nga Universiteti Bujqësor i Tiranës, në  kuadër të projektit “Krijimi i qendrës së gjeoinformacionit në Ballkanin Perëndimor”  mori pjesë Drejtori i Përgjithshëm i Autoritetit Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor znj. Vilma Tomço.

Ky projekt po zhvillohet nga Universiteti Bujqësor i Tiranës në bashkëpunim me Institutin Gjerman IAMO dhe me financim të Qeverisë Gjermane, misioni i  krijimit të kësaj qendre është të mbështesë sektorët bujqësor të të gjitha vendeve të Ballkanit Perëndimor në procesin e anëtarësimit në BE përmes përmirësimit të kapaciteteve njerëzore në analizën e të dhënave gjeohapësinore, përdorimin e Sistemeve të Informacionit Gjeografik (GIS) dhe teknologjive remote sensing.

Znj. Tomço në fjalën e saj bëri një paraqitje të hapave të hedhur nga ASIG në krijimin e Infrastrukturës Kombëtare të Informacionit Gjeohapësinor në Shqipëri, duke theksuar gjithashtu bashkëpunimin gjithnjë e në rritje të ASIG me botën akademike.

 

   

Trajnim me stafin teknik të Bashkisë Durrës

Vijojnë trajnimet për rritjen e kapaciteteve të stafeve teknike të bashkive të vendit nga ekspertët e Autoriteti Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor(ASIG). U zhvillua dje më 28.03.2024, në ambientet e Bashkisë Durrës, trajnimi i radhës me pjesëmarrjen e stafeve teknike të:

  • Drejtorisë së Kontrollit dhe Zhvillimit të Territorit;
  • Drejtorisë së Projekteve dhe Infrastrukturës Publike;

Sektorit të pronave publike dhe menaxhimit të aseteve.

   

Mbledhje e Bordit të Informacionit Gjeohapësinor, datë 28.03.2024

U zhvillua sot më 28.03.2024, në ambientet e Kryeministrisë mbledhja e Bordit të Informacionit Gjeohapësinor (BIG), nën drejtimin e Kryetarit të këtij bordi z. Ermal Nufi.

Në prezantimin e mbajtur nga Drejtor i Përgjithshëm i Autoritetit Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor (ASIG), znj. Vilma Tomço,  u evidentuan arritjet kryesore të ASIG gjatë vitit 2023 dhe objektivat punës për vitin 2024.

Në përfundim të prezantimit, kryetari i BIG z. Ermal Nufi vlerësoi arritjet e ASIG dhe kërkoi bashkëpunimin e institucioneve që përfaqësojnë anëtarët e BIG si aktorë të rëndësishëm në fushën e gjeoinformacionit.

Gjithashtu në këtë mbledhje u prezantuan  dy projekt akte të parashikuara nga ASIG për vitin 2024:

 • Projektligji “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 72/2012 “Për organizimin dhe funksionimin e infrastrukturës kombëtare të informacionit gjeohapësinor në Republikën e Shqipërisë””
 • Projekt vendimi për një ndryshim në dokumentin “Standardet Shtetërore për Specifikimet Teknike të Informacionit Gjeohapësinor në Shqipëri –Tema: Imazhi i hartës bazë”.

Pas prezantimeve dhe diskutimeve të zhvilluara anëtarët e BIG shprehën miratimin e tyre për këto projekt akte.

Një pikë tjetër e rendit të ditës në këtë mbledhje ishte prezantimi i projekteve dhe rolit të Institutit të Gjeografisë dhe Infrastrukturës Ushtarake në fushën e gjeoinformacionit në Shqipëri.

Përfaqësuesit e IGJIU bënë një ekspoze të historikut të  hartografisë në Shqipëri dhe projekteve të IGJIU në fushën e gjeoinformacionit.

 

   

Zhvillohet takim mes ASIG dhe përfaqësuesve të Satellogic

Në kuadër të mbarëvajtjes së projektit “Shërbimi satelitor” u zhvillua në ambientet e ASIG, takim me përfaqësuesit e Satellogic USA Inc.

Në këtë takim u trajtuan temat e mëposhtme:

 1. Përmirësimet e produktit (Multispektral dhe Hiperspektral);
 2. Hapat e mëtejshme të zhvillimit të projektit;
 3. Asistencë teknike për krijimin e modeleve AI (Artificial Intelligence).

 

   

 

   

U zhvillua asambleja e përgjithshme e Eurogeographics për vitin 2024

Në Asamblenë e Përgjithshme të EuroGeographics për vitin 2024, e cila u zhvillua në Sevilje, Spanjë, me mbështetjen e Institutit Kombëtar Gjeografik të Spanjës, morën pjesë mbi 110 delegatë, nga 40 vende anëtare, ku bën pjesë edhe Shqipëria.

Ekipi i Autoritetit Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor (ASIG) u kryesua nga Drejtori i Përgjithshëm znj. Vilma Tomço, e cila moderoi sesionin “E ardhmja e informacionit gjeohapësinor”. Fjalimi kryesor i këtij sesioni u mbajt nga Prof. Dr. Paul Becker, President i Agjencisë Federale për Hartografi dhe Gjeodezi (BKG) Gjermani.

Diskutimet e kësaj Asambleje kishin në fokus të dhënat gjeohapësinore të vendeve anëtare dhe rolin e tyre në ofrimin e informacionit themelor për të gjetur zgjidhje mbi sfidat e ndryshme globale.

Gjithashtu gjatë kësaj Asambleje u realizuan takime dhe diskutime në nivel teknik dhe menaxherial ku u diskutua mbi rritjen e bashkëpunimit për projekte të ndryshme me përfaqësues nga vendet anëtare të EuroGeographics.

Asambleja vijoi punimet me votimin e buxhetin vjetor të vitit të ardhshëm, zgjedhjen e anëtarëve të Bordit Drejtues dhe Presidentit, si dhe miratimin e aplikimeve për anëtarësimet e reja.

   

Trajnim me stafin teknik të Bashkisë Kamëz

Autoriteti Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor vijon trajnimet me qëllim rritjen e kapaciteteve të stafeve teknike të bashkive të vendit. Ekspertët e ASIG zhvilluan sot trajnimin me stafin teknik të Bashkisë Kamëz me pjesëmarrje të përfaqësuesve nga:

 1. Drejtoria e Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit
 2. Drejtoria e Kadastrës, Bordi i Kullimit, Pyjeve dhe Kullotave dhe Menaxhimit dhe Administrimit të Aseteve
 3. Drejtoria e Projekteve dhe Investimeve
 4. Inspektorati i Mbrojtjes së Territorit.

   

   

Trajnim me stafin teknik të Bashkisë Tiranë

Në kuadër të nismës së ndërmarrë nga Autoriteti Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor (ASIG) me qëllim rritjen e kapaciteteve të stafeve teknike të bashkive të vendit, u zhvillua sot trajnimi në Bashkinë Tiranë.

Trajnimi kishte për qëllim ofrimin e njohurive për stafet teknike të bashkisë në përdorimin e Gjeoportalit Kombëtar dhe aplikime GIS, në funksion të krijimit, përditësimit dhe publikimit të të dhënave gjeohapësinore në Gjeoportalin Kombëtar si dhe njohuri mbi produktet e përftuara nga projekti Shërbimi Satelitor.

Tematikat e trajtuara në këtë trajnim janë:

 1. Njohja me funksionalitetet e Gjeoportalit Kombëtar; :
 2. Mbledhja e të dhënave sipas temave të gjeoinformacionit për: Njësitë administrative dhe fshatrat në përbërje të tyre (rendi 4 dhe 5), Rrjeti i transportit rrugor lokal;
 3. Prezantimi i produkteve të përftuara nga projekti i Shërbimit Satelitor.

Të pranishmit në këtë trajnim u njohën me:

 • Përdorimin e moduleve dhe funksionaliteteve të reja të sistemit të përmirësuar të Gjeoportalit Kombëtar si: moduli i editorit, moduli i gjeoreferimit, funksionalitetet e hartës, katalogu i metadatave, shërbimet e rrjetit, etj.
 • Përdorimin e shtresave bazë për krijimin dhe përditësimin e të dhënave gjeohapësinore nga aplikimet GIS duke përdorur shërbimet e rrjetit të Gjeoportalit Kombëtar.
 • Asistencën teknike të kërkesave specifike në lidhje me sistemet dhe të dhënat në fushën e gjeoinformacionit.
 • Harmonizimin dhe standardizimin e të dhënave gjeohapësinore sipas temave të gjeoinformacionit.
 •  Përdorimi i imazheve satelitore për çështje të veçanta në interes të bashkive.