Telefon: +355 4 223 6762

Përfaqësues të Autoritetit Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor morën pjesë në Workshopin e organizuar nga UNECE, Eurostat dhe UN-GGIM Europe, me temë “Integrimi i të dhënave gjeohapësinore dhe statistikore”, i cili u zhvillua më 04-05 Tetor 2023, në Beograd. Ky workshop ishte i fokusuar në prezantimin dhe ndarjen e praktikave inovative, nxitjen e bashkëpunimit ndërmjet agjencive kombëtare gjeohapësinore dhe statistikore, në promovimin e bashkëpunimit ndërkombëtar duke pëdorur standarde të përbashkëta, si dhe identifikimin e fushave për bashkëpunimet e ardhshme.

Temat që u trajtuan në këtë workshop ishin;

  • Qeverisja efektive,
  • Të dhënat dhe teknologjia,
  • Publiku dhe partneritetet.

ASIG si pjesë e Task Forcës “Problematika e Standardizimi”, paraqiti në këtë workshop prezantimin mbi Infrastrukturën Kombëtare të Informacionit Gjeohapësinor për zhvillimin e sektorit të statistikave në Shqipëri.

Twitter