Telefon: +355 4 223 6762

Përfaqësues të Autoriteti Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor (ASIG) nga Sektori i Kornizës Referuese Gjeodezike dhe Sektori i Infrastrukturës së Sistemeve CORS morën pjesë në Simpoziumin EUREF 2024 i cili u zhvillua në Barcelonë të Spanjës, në datat 5-7 Qershor 2024.

Në këtë konferencë u diskutuan tema me rëndësi të veçantë siç janë realizimi, mirëmbajtja dhe përdorimi i sistemeve evropiane ETRS89, EVRS dhe Rrjetit Permanent Evropian EPN si dhe mbështetja dhe rekomandimet e tyre mbi zhvillimin dhe mirëmbajtjen e Kornizave Referuese Gjeodezike Kombëtare.

ASIG si përfaqësues i Shqipërisë,  një nga vendet e pllakës Euroaziatike, prezantoi në këtë simpozium statusin aktual dhe objektivat për të ardhmen lidhur me Rrjetet e KRGJSH-së, me fokus kryesor Gjeoidin Gravimetrik 2023v.1 dhe përmirësimin e tij në të ardhmen, në funksion të përcaktimit të Referencës Gjeodezike Vertikale në Shqipëri në përputhje me standardet EU (CRS-EU).