Telefon: +355 4 223 6762

Përfaqësuesit e Autoritetit Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor z.Mikel Millja, zj.Denisa Kukaj nga Sektori i Standardeve të Gjeoinformacionit dhe z.Erin Mlloja, Sektori i GIS-it Kombëtar morën pjesë në Workshop-in mbi Përdorimin e programeve FME (Feature Manipulation Engine) për harmonizimin dhe implementimin e të dhënave gjeohapësinore konform standardeve të gjeoinformacionit i mbajtur në datat 01-04 Tetor 2018, në Zagreb, Kroaci.

Ky trajnim kishte për qëllim përfitimin e aftësive në përdorimin e programit FME, mbi harmonizimin dhe implementimin e të dhënave gjeohapësinore konform direktivës INSPIRE. Disa nga çështjet më të rëndësishme në të cilat u fokusua ky trajnim ishin:

• Njohuri themelore në përdorimin e programit FME (krijim, përpunim dhe modelim të proceseve të punës)

• Interpretimi i modelimit konceptual të të dhënave (UML-Language) të INSPIRE sipas programit FME (elementë të përgjithshëm).

• Harmonizimi i informacionit ekzistues gjeohapësinor sipas specifikimit të të dhënave për temat e gjeoinformacionit.

Twitter