Telefon: +355 4 223 6762

Në zbatim të kontratës “Për realizimin e “Shërbimit Satelitor për monitorimin me teknologji të avancuar të territorit të Republikës së Shqipërisë””, nga data 5 dhjetor, në ambientet e Autoritetit Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor, ASIG, po zhvillohet trajnimi nga operatori ekonomik Satellogic USA Inc. dhe GDI i personelit teknik që do të përgjigjet për realizimin e këtij shërbimi.

Disa prej moduleve të këtij trajnimi janë:

  • Shërbimet satelitore;
  • Produktet që do të përftohen;
  • Hyrje në GIS dhe ArcGIS;
  • ArcGIS online: Elementet thelbësore në rrjedhën e punës;
  • ArcGIS në institucionin tuaj;
  • ArcGIS pro: Elementet thelbësore në rrjedhën e punës;
  • Njohuri të thelluara mbi mjetet e imazherisë;
  • Menaxhimi i të dhënave Raster duke përdorur ArcGIS;

Twitter