Telefon: +355 4 223 6762

 

Vijojnë trajnimet me stafet teknike të njësive të qeverisjes vendore me qëllim ofrimin e njohurive në përdorimin e Gjeoportalit Kombëtar dhe aplikimeve GIS, në funksion të krijimit, përditësimit dhe publikimit të të dhënave gjeohapësinore në Gjeoportalin Kombëtar si dhe njohuri mbi produktet e përftuara nga projekti Shërbimi Satelitor.

Ekspertët e Autoriteti Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor zhvilluan sot trajnimin me stafin teknik të Bashkisë Fier ku morën pjesë përfaqësues nga:

  • Drejtoria e Projekteve të Infrastrukturës;
  • Drejtoria e Financës, Buxhetit dhe Kontabilitetit;
  • Drejtoria e Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit;
  • Drejtoria e Sistemit të Adresave, Transportit Publik dhe Sinjalistikës Rrugore;
  • Drejtoria e Administrimit të Fondit Pyjor, Kullotave dhe Mbrojtjes së Mjedisit;
  • Drejtoria e Programimit dhe Kontrollit të Punëve Publike dhe Investimeve.