Telefon: +355 4 223 6762

Në vazhdën e trajnimeve me stafet teknike të njësive të qeverisjes vendore, Autoriteti Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor (ASIG) zhvilloi trajnimin me qëllim rritjen e kapaciteteve të stafit teknik të Bashkisë Elbasan.

Në këtë trajnim morën pjesë përfaqësues nga;

  1. Drejtoria e Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit,
  2. Drejtoria e Emergjencave Civile,
  3. Drejtoria e Bujqësisë dhe Menaxhimit të Pyjeve,
  4. Drejtoria e Projektimit.