Telefon: +355 4 223 6762

Drejtori i Përgjithshëm i Autoritetit Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor znj. Vilma Tomço zhvilloi në ambientet e ASIG, një takim pune me eksperten zvicerane znj. Lea Moser dhe z. Rikard Luka.

Objekti i këtij takimi ishte ndarja e pikëpamjeve mbi përmirësimin mëtejshëm të zbatimit të projektit Build Back Better në Shqipëri.

Ky projekt u implementua për herë të parë në kuadër të ndihmës që Qeveria Zvicerane ofroi për vendin tonë gjatë periudhës së rindërtimit, për të ndihmuar familjet e prekura nga tërmeti i vitit 2019, në bashkitë e Shijakut dhe Kurbinit.

Ky projekt vijon misionin e tij për të rivlerësuar nevojat aktuale prioritare të Shqipërisë, në nivel kombëtar dhe vendor dhe në të njëjtën kohë të identifikojë fushat për të kontribuar me asistencë teknike, masa/veprime për ngritjen e kapaciteteve për të përmirësuar më tej politikat dhe kuadrin institucional në përputhje me kodet e ndërtimit të BE-së si dhe për të mbështetur zbatimin e legjislacionit në lidhje me ndërtimin e ndërtesave të banimit në mënyrë që të përmirësohet parandalimi dhe të zvogëlohet rreziku.

Ndërhyrja e mundshme, që do të mbështetet nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC), do të jetë plotësisht në përputhje me objektivat dhe prioritetet strategjike të vlerësimit kombëtar të rrezikut dhe Strategjisë Kombëtare për Reduktimin e Rrezikut nga Fatkeqësitë 2023-2030, e cila u miratua së fundmi nga Qeveria Shqiptare.

Twitter