Telefon: +355 4 223 6762

Në ambientet e sallës Europa, u organizua nga data 31 Janar deri më 02 Shkurt 2022, workshop-i mbi “Arkitektura e NSDI në Shqipëri dhe ecuria e mëtejshme e projektit SPATIAL II”.Në këtë workshop morën pjesë ekspertë të kadastrës holandeze, nga “Agjencia e Regjistrit të Tokës dhe Hartografisë” dhe përfaqësues të Autoritetit Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor, ASIG. 

Ky workshop kishte në fokus elementet e arkitekturës së NSDI në Shqipëri, zhvillimin e Gjeoportalit Kombëtar, datasharing të informacionit gjeohapësinor si dhe planet e ardhshme mbi vijimin e projektit SPATIAL II.

Twitter