Telefon: +355 4 223 6762

Më  datë 16.07.2015,ora 09:00, pranë  Godines “Ish-Inima” Kati II (Salla Europa), Rruga Papa Gjon Pali II, Tiranë,

u zhvillua mbledhja e radhës e Bordit të Informacionit Gjeohapësinor –BIG, me pjesmarrjen e shumicës së së anëtarëve të tij. Mbledhja u drejtua nga znj. Milena Harito Ministër Shteti për Inovacionin dhe Administratën Publike.

Në mbledhje u diskutuan dhe u miratuan sipas rendit të ditës këto çështje:

  1. Planit Strategjik 5 vjecar për ASIG,  prezantuar nga  përfaqësuesi i “MOG”, z. Dritan Agolli.
  2. Kërkesa për komente mbi termat e referencës për krijimin e Sistemit Shqiptar të Informacionit të Pyjeve, paraqitur nga Drejtori i Drejtorisë së Pyjeve në Ministrinë e Mjedisit.
  3. Projekt VKM “Për planifikimin dhe realizimin e fotografimit ajror  të territorit të Republikës së Shqipërisë”, paraqitur nga përfaqësues të ASIG.
  4. Dokumenti “Standardet shtetërore për specifikimet teknike të infrasrukturës së informacionit gjeohapësinor në Shqipëri – tema Hidrografia” dhe projekt VKM-ja përkatëse, paraqitur nga përfaqësues të ASIG.
  5. Ecuria e projektit për Kornizën Referuese Gjeodezike Shqiptare, paraqitur nga përfaqësues të ASIG.
  6. Të dhënat e publikuara në Gjeoportalin Kombëtar të Informacionit Gjeohapësinor, paraqitur nga përfaqësues të ASIG.

Twitter