Në kuadër të projektit GEO-CRADLE, i financuar nga Programi HORIZON 2020 i Bashkimit Evropian, Instituti për Ruajtjen e Natyrës (INCA) në Shqipëri, në bashkëpunim me Autoritetin Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor (ASIG), organizuan më 19.12.2018, takimin me aktorët kombëtarë institucionalë, për angazhimin e tyre në nismat rajonale për vëzhgimin dhe monitorimin e Tokës.

Qëllimi i këtij takimi ishte prezantimi i arritjeve të kësaj nisme rajonale që koordinohet nga Observatori Kombëtar i Athinës (NOA), duke synuar mundësinë e përdorimit të rrjetit kombëtar të aktorëve kryesorë që kanë në praktikën e tyre përdorimin e të dhënave gjeohapësinore , si dhe aplikimin e modeleve statistikore për vrojtimin dhe monitorimin e Tokës.

Z. Dritan Prifti, Përgjegjës i Sektorit Remote Sensing, në ASIG, mori pjesë në takimin e Komitetit Drejtues të Projektit ‘IPA DRAM’(Disaster Risk Assesment and Mapping)”, i mbajtur më 15 Nëntor 2018 në Lubjanë, Slloveni. Në këtë aktivitet merrnin pjesë drejtues të agjencive për mbrojtjen civile, institucione të menaxhimit të riskut dhe fatkeqësive, si dhe përfaqësuesve nga institucione që kanë një rol kyç në implementimin e këtij projekti .

Drejtuesit e Autoritetit Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor, z.Lorenc Çala Drejtor i Përgjithshëm , z.Kristaq Qirko Drejtor i Drejtorisë së Gjeodezisë dhe Hartografisë, z.Klaudio Çollaku Drejtor i Drejtorisë së GIS-it Kombëtar dhe Gjeoportalit, morën pjesë në Asamblenë e Përgjithshme të Eurogeographics, e mbajtur në datat 07-10.10.2018, në Pragë, Çeki.

Çështjet kryesore që u trajtuan në këtë asamble ishin:

Në workshop-in me temë, “Të kuptuarit e risqeve natyrore në Ballkan” të zhvilluar në datat 17-19 Shtator 2018, në Beograd, Serbi, Autoriteti Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor u përfaqësua nga z.Mikel Millja përgjegjës i Sektorit të Standardeve të Gjeoinformacionit.

Qëllimi i këtij workshop-i ishte të realizohej një forum diskutimesh mes vendeve të Ballkanit, për të ndarë eksperiencat më të mira në lidhje me: menaxhimin e riskut, përballimin e rreziqeve natyrore të së ardhmes, zhvillimin e teknologjisë për menaxhimin e hartave të rrezikut si dhe ndikimin social, fizik dhe financiar të fatkeqësive natyrore. Ky workshop u mundësua nga Qeveria e Serbisë në bashkëpunim me Bankën Botërore.

Në vijim të këtij takimi në datën 21 Shtator 2018, pranë ambienteve të Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, Tiranë, u zhvillua workshop-i me temë,“Gjendja e rrugëve dhe ndikimi i risqeve natyrore në to.” Në këtë workshop u diskutuan tre çështje kryesore;

Koordinatori i ASIG, për projektin IMPULS z.Dritan Prifti mori pjesë në takimin e Komitetit Drejtues të këtij projekti i cili u mbajt më 18.10.2018 në Zagreb, Kroaci. Në këtë takim merrnin pjesë drejtuesit e institucioneve përgjegjëse për infrastrukturën e të dhënave gjeohapësinore të shteteve të Ballkanit Perëndimor pjesë e këtij projekti.

Pjesëmarrësit diskutuan mbi ecurinë e projektit IMPULS, arritjet dhe sfidat eventuale deri në përfundimin e tij, i cili parashikohet të jetë 31 Dhjetori i vitit 2019. Në këtë takim z.Dritan Prifti prezantoi disa nga arritjet e ASIG siç janë;