Telefon: +355 4 223 6762

Përfaqësues të Autoritetit Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor ( ASIG) morën pjesë në workshop-in e organizuar në datat 03-05 Prill 2018 në Monstar, Bosnie-Herzegovinë me temë: “Zhvillimi i NSDI dhe i direktivës INSPIRE” Në këtë workshop u diskutua mbi forcimin e kapaciteteve institucionale, organizative të organizatave pjesëmarrëse të Rajonit si zhvilluese, menaxhuese dhe kontribuese në platformën NSDI dhe impelmetimin e Direktivës INSPIRE. Përfaqësuesit e ASIG prezantuan situatën dhe rolin e Autoritetit Shtetëror për Informacion Gjeohapësinor në zhvillimin e NSDI dhe INSPIRE, si dhe rëndësinë, vizionin dhe ndikimin e këtij autoriteti në prodhimin e informacionit gjeohapësinor. Pikat kryesore që u diskutuan ishin:

• Legjislacioni (ligjet kombëtare mbi INSPIRE, liçensimi, kushtet e shpërndarjes së të dhënave)

• Kostot financiare të implementimit

• Zhvillimi i Gjeoportalit Kombëtar, niveli Arkitekturor Software-ik, vlefshëria, dobishmëria e përdorimit të Gjeoportalit Kombëtar.

Kapacitetet për ndërtimin e NSDI në Shqipëri, përparësitë, dobësitë, mundësitë dhe rreziqet mbi zbatimin e NSDI dhe implementimin e Direktivës INSPIRE.

Twitter