Telefon: +355 4 223 6762

Autoriteti Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor (ASIG), në bashkëpunim me projektin IMPULS, organizoi më 28.02.2019, në ambientet e Hotel Tirana Internacional Workshop-in me temë: “Standardizimi dhe harmonizimi i të dhënave gjeohapësinore”.

Në këtë workshop morën pjesë përfaqësues të autoriteteve publike përgjegjëse, për temat e nenit 11, të ligjit Nr 72/2012, “Për organizimin dhe funksionimin e Infrastrukturës Kombëtare të Informacionit Gjeohapësinor në Republikën e Shqipërisë”. Qëllimi i këtij workshop-i ishte ndihma ndaj këtyre autoriteteve, për të harmonizuar sipas standardit të hartuar, të dhënat gjeohapësinore që ata disponojnë.

Ekspertët suedezë dhe kroatë të projektit IMPULS, prezantuan standardet e INSPIRE, për harmonizimin e të dhënave gjeohapësinore, rëndësinë e këtij procesi për krjimin e NSDI, si dhe arritjet dhe eksperiencën e agjencive të tyre, të cilat luajnë rolin e autoritetit koordinues në Suedi dhe Kroaci.

Ekspertët e ASIG demostruan në këtë workshop procesin e harmonizimit të të dhënave gjeohapësinore për temat, “Emërtimet gjeografike” dhe “Hidrografia” me anë të software-ve të ndryshëm.

Twitter