Telefon: +355 4 223 6762

Autoriteti Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor (ASIG) është i impenjuar seriozisht në krijimin e një infrastrukture kombëtare të gjeoinformacionit (NSDI) bazuar në direktivën INSPIRE të bashkimit europian.Në funksion të kësaj është krijuar grupi i përbashkët ASIG dhe Sekretariati Teknik i Këshillit Kombëtar të Ujrave me objektiv krijimin e standardeve dhe strukturës së të dhënave hidrografike si një nga temat kryesore të kësaj direktive.Mbi bazën e rezultateve dhe të kësaj eksperience do të trajtohen dhe temat e tjera që përfshihen nga anekset e kësaj direktive.

Twitter