Telefon: +355 4 223 6762

Profesorë dhe studentë të Universitetit të Tiranës, të fakultetit të Historisë dhe Filologjisë, Departamenti i Gjeografisë,

në programin e studimit Master Profesional (GIS i aplikuar), bënë një vizitë në ambientet e Autoritetit Shtetëror për Informacion Gjeohapësinor (ASIG).

Drejtori i përgjithshëm i ASIG z. Lorenc Çala, pasi i falënderoi për vizitën, i njohu ata me rolin dhe përgjegjësitë e ASIG në krijimi e NSDI në Shqipëri, gjithashtu në fjalën e tij z. Çala vuri theksin në domosdoshmërinë që ka sot bashkëpunimi me botën akademike për të nxjerrë profesionistë të zotë në fushën e gjeoinformacionit, për të cilën ka aq shumë nevojë tregu.

Drejtori i drejtorisë së Gjeodezisë dhe Hartografisë i prezantoi studentët me projektet e kësaj drejtorie mbi ndërtimin e Kornizës Referuese Gjeodezike (KRGJSH) dhe Hartës Bazë të Shqipërisë.

Ndërsa drejtori i drejtorisë së GIS-it Kombëtar dhe Gjeoportalit, prezantoi të dhënat dhe shërbimet që ASIG ofron në Gjeoportalin Kombëtar, gjithashtu ai i njohu studentët me rolin dhe përgjegjësitë e ASIG në hartimin dhe zbatimin e standardeve sipas direktivës INSPIRE si dhe për rolin dhe përgjegjësitë e Autoriteteve Publike Përgjegjëse në mbledhjen, përpunimin dhe përditësimin e informacionit gjeohapësinor.

Twitter