Telefon: +355 4 223 6762

Në trajnimin e organizuar në ambientet e sallës Europa, nga data 09-11.01.2019, nga GDi Albania, me financim të JICA, Agjencisë Japoneze për Bashkëpunim Ndërkombëtar, në kuadër të projektit që ASIG ka me këtë agjenci, morën pjesë përfaqësues nga Sektori i GIS-it Kombëtar dhe Sektori i Hartografisë, pranë Autoritetit Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor.

Ky trajnim kishte në fokus përvetësimin e aftësive në përdorimin e programit ArcGIS Pro, mjaft i njevojshëm në veprimtarinë e këtyre sektorëve.

Twitter