Telefon: +355 4 223 6762

Specialistë të Autoritetit Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor, nga sektorët e Remote

Sensing, Hartografisë dhe Standardeve të Gjeoinformacionit morën pjesë në një trajnim dy javor, në kuadër të projektit me Agjencinë Japoneze për Bashkëpunim Ndërkombëtar JICA, në datat 13-27.10.2018, në Tokio, Japoni.

Zhvillimi i trajnimit, në një institucion dhe kompani private me detyra dhe përgjegjësi të ngjashme me ato të ASIG, ofroi mundësinë e shkëmbimit të eksperiencës jo vetëm në anën tekniko-profesionale por edhe në atë organizative dhe menaxheriale, duke parë dhe studiuar mënyrën se si planifikohen dhe realizohen proceset e punës, nga sektorët përkatës që operojnë në fushën e Fotogrametrisë dhe Remote Sensing.

Programi i trajnimit ofroi njohuritë bazë dhe shkëmbim eksperience, në fushën e fotogrametrisë dhe teknologjisë Remote Sensing, si dhe metodat më bashkohore që janë në përdorim në Japoni, mënyrën e menaxhimit, krijimit, përditësimit dhe të mirëmbajtjes së informacionit hartografik, sipas trendeve të fundit.

Njohuritë dhe eksperienca e fituar nga ky trajnim, ndihmojnë shumë në përmirësimin e metodikës së punës, zgjidhjen e disa problemeve që lidhen me mungesën e eksperiencës në fushën e fotogrametrisë, si dhe ofrojnë një bazë të mirë mbështetëse për krijimin, mirëmbajtjen dhe përditësimin e hartës bazë.

Twitter