Telefon: +355 4 223 6762

Takimi i parë i GEOBIZ PAC u mbajt online, më 2 Dhjetor 2020. Në këtë takim, koordinatori i projektit, prof. Zheljko Baçiç bëri një prezantim në lidhje me projektin Erasmus + GEOBIZ, qëllimet e tij, organizimin dhe detyrat, si dhe solli një informacion të shkurtër në lidhje me rëndësinë e PAC, qëllimin, detyrat dhe organizimin e punës.

Sipas përshkrimit të projektit, çdo partner i asocuar GEOBIZ delegoi një anëtar në Komitetin Këshillues të Projektit GEOBIZ të cilët janë:

-Slobodanka Ključanin, nga Administrata Federale e Gjeodezisë dhe Çështjeve të Pronave të Patundshme të Federatës së Bosnje dhe Hercegovinës,

-Božidar Pavičević, Administrata e Pasurive të Patundshme e Malit të Zi (REA),

-Maria Ovdii, Agjencia për Marrëdhëniet me Tokën dhe Kadastrën e Republikës së Moldavisë (ALRC), ,

-Klaudio Çollaku, Autoriteti Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor (ASIG)

-Esat Xani, Agjencia Kadastrale e Kosovës (AKK).

Drejtuesja e PAC, për vitin e dytë të projektit është zgjedhur nga anëtarët e Komitetit, dhe ajo është Prof. Slobodanka Ključanin nga Administrata Federale e Gjeodezisë dhe Çështjeve të Pronave të Patundshme të Federatës së Bosnje dhe Hercegovinës.

Gjithashtu, koordinatori i projektit i informoi anëtarët e PAC për aktivitetet dhe detyrat e ardhshme të PAC. Dy ishin fokuset kryesore të PAC:

Vlerësimi i rezultateve të realizueshme të projektit dhe pjesëmarrja në aktivitetet e ardhshme të bashkëpunimit mes Biznesit dhe Akademisë.

Raporti i parë i vlerësimit , që u jep anëtarëve të PAC një paraqitje të katër produkteve të projektit që pritet të dorëzohen në fund të janarit 2021.

Twitter