Telefon: +355 4 223 6762

Në seminarin me temë: “Siguria kibernetike kombëtare, Korniza&Veprimtaritë CERT/CSIRT” organizuar nga Autoriteti Kombëtar për Certifikimin Elektronik dhe Sigurinë Kibernetike (AKCESK) në bashkëpunim me KISA( Korea Internet&Security Agency), ishin të pranishëm edhe specialistë të Autoritetit Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor (ASIG), nga sektori i Gjeoportalit Kombëtar.

Disa nga çështjet kyesore të cilat u trajtuan në këtë seminar ishin:

1. Problemet e Sigurisë së informacionit në botën e teknologjisë dixhitale.

2. Efektet dhe dëmet kolosale në vlera monetare që vijnë si pasojë e sulmeve kibernetike.

3. Llojet dhe kategoritë e rreziqeve që hasen më së shumti në internet.

4. Siguria që ofron KISA me produktet e veta në mbrotje të përdoruesve.

5. Eksperienca e ofruar nga ekspertët e KISA për të eleminuar rreziqet që vijën nga sulmet kibernetike.

Twitter