Telefon: +355 4 223 6762

Bazuar në vendimin nr. 766, datë 26/12/2018, pika 4, të Këshillit të Ministrave, “Për punësimin e studentëve të ekselencës në institucionet e administratës shtetërore, pjesë të shërbimit civil, për vitin 2019”, Departamenti i Administratës Publike shpalli procedurat për shprehjen e interesit për punësimin e studentëve të ekselencës, në pozicionet specialist dhe të barasvlershëm, në institucionet e administratës shtetërore, pjesë të shërbimit civil, konkretisht pranë Autoritetit Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor (ASIG), u publikuan 5 pozicione vakante.

Në përfundim të këtij procesi, për pozicionet vakante, është shpallur fitues studenti Xhesian Balili, i cili është emëruar në pozicionin e specialistit, në Sektorin e GIS-it Kombëtar, në Drejtorinë e GIS-it Kombëtar dhe Gjeoportalit, në ASIG.

Gjithashtu në bazë të Vendimit nr. 395 të Këshillit të Ministrave, datë 29.04.2015 “Për miratimin e programit kombëtar të praktikave të punës në administratën shtetërore dhe institucionet e tjera publike”, i ndryshuar dhe thirrjes së katërt të Programin Kombëtar të Praktikave të Punës, ASIG pasi përfundoi procesin e vlerësimit të kandidatëve të interesuar, kualifikoi 3 fitues me të cilët janë nënshkruar marrëveshjet për zhvillimin e praktikës së punës pranë ASIG.

Ky program synon ofrimin e mundësive për aftësimin e shprehive të tyre në njohjen me sistemin administrativ publik, nëpërmjet zbatimit në praktikë të dijeve teorike të marra gjatë studimeve, zhvillimin e aftësive profesionale dhe orientimin drejt tregut të punës. Kohëzgjatja e Programit Kombëtar të Praktikave të Punës është tre muaj.

Twitter