Telefon: +355 4 223 6762

Përmes projektit “Informacion Gjeohapësinor për zhvillimin e qëndrueshëm të territorit në zonën me intensitet të lartë zhvillimi Tiranë-Durrës”,

financuar nga Agjencia Japoneze për Bashkëpunim Ndërkombëtar (JICA) është realizuar fotografimit ajror dhe prodhimi i ortofotos me rezolucion 0.08 m/pixel për një zonë 375 km² që përfshin trekëndëshin ekonomik Tiranë-Vorë-Durrës.

Projekti parashikon krijimin e hartave dixhitale në shkallë të mëdha, për këtë zonë, sipas metodikave dhe standardeve bashkëkohore, të përdorura në Japoni, si dhe transferimin e teknologjisë ku përfshihet infrastruktura harduerë dhe softuerë, me qëllim krijimin, në një fazë të më vonshme të hartave të tilla për të gjithë territorin e vendit.

Hartat e shkallëve të mëdha, që nuk janë prodhuar prej më shumë se 25 viteve, janë mjaft të nevojshme për zhvillimin e vendit, sidomos për sa i përket çështjeve të pronësisë dhe ndërtimit të infrastrukturave.

Ortofoto tashmë është publikuar në Gjeoportalin Kombëtar dhe mund ta aksesoni në linkun:
https://geoportal.asig.gov.al/map/?fc_name=Ortofoto_2018&auto=true

Twitter