Telefon: +355 4 223 6762

ASIG, në rolin e autoritetit publik përgjegjës, ka krijuar dhe publikuar në Gjeoportalin Kombëtar informacionin gjeohapësinor për temën “Emërtimet Gjeografike”. Informacioni i publikuar është në përputhje të plotë me standardin e miratuar me VKM nr.142, datë 22.02.2017 “Për Miratimin e Dokumentit Standardet Shtetërore për Specifikimet Teknike të Informacionit Gjeohapësinor në Shqipëri – Tema: “Emërtimet Gjeografike”.

Informacioni i publikuar përmban tre kategori të dhënash të cilat janë:

1. Vendbanimet zyrtare në Republikën e Shqipërisë (Qytete-Fshatra). Numri total i pikave të përpunuara për të gjithë territorin Republikës së Shqipërisë është 3056. Informacioni i mbledhur dhe i përpunuar është marrë nga hartat e Ndarjes Administrative Territoriale të Njësive të Qeverisje Vendore në Republikën e Shqipërsisë të vitit 2014.

2. Relievi, numri total i pikave të përpunuara për të gjithë territorin Republikës së Shqipërisë është 9926. Informacioni për këtë kategori është mbledhur nga hartat topografike të shkallës 1:25 000, të saktësuara me hartat e shkallës 1:10 000. Elementët e relievit janë të ndarë në disa lloje dhe paraqiten në atributin “LlojiLokal” si: arë, fushë, bisht, breg, brinjë, bunishtë, çukë, faqe, fushë, gropë, grykë, gurrë, hauz, hije, ishull etj.

3. Hidrografia – numri total i pikave të përpunuara për të gjithë territorin Republikës së Shqipërisë është 5157. Elementët e kësaj kategorie janë të disa llojeve dhe paraqiten në atributin “LlojiLokal” si: përrua, liqen, ujëmbledhës, rezervuar, lumë, kanal etj. Informacioni i publikuar është mjaft i rëndësishëm dhe i vjen në ndihmë përdoruesve të Gjeoportalit Kombëtar, institucioneve publike, biznesit edhe qytetarëve dhe i ndërthurur me informacionin për temat e tjera të gjeoinformacionit krijon një vlerë të shtuar të Infrastrukturës Kombëtare të Informacionit Gjeohapësinore në Shqipëri.

Për më shumë informacion mund të klikoni në linkun:

https://geoportal.asig.gov.al/map/?fc_name=egj_total_krgjsh_asig&auto=true

Twitter