Telefon: +355 4 223 6762

 

Një grup studentësh të vitit të parë Master Profesional, profili Gjeomatikë, Fakulteti i Gjeologji Minierave të Universitetit Politeknik të Tiranës, zhvilluan dje një praktikë mësimore në ambientet e Autoritetit Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor (ASIG).

Ekspertët e Sektorit të Fotogrametrisë të ASIG i njohën studentët me teknologjinë që ASIG disponon për rilevimin fotogrametrik 3Dimensional, u shpjeguan atyre hapat që duhen të ndiqen për krijim e një projekti Fotogrametrik, teknikat e rilevimit Fotogrametrik 3 Dimensional dhe rilevimi me metodën Niveli 2 i detajeve (level of details 2, LOD2).