Telefon: +355 4 223 6762

Përfaqësues të Autoritetit Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor (ASIG) morën pjesë në workshop-in e organizuar në kuadër të projektit “IMPULS” me temë: “Zhvillimi i proceseve të koordinimit dhe njohja në punë me modelet e shpërndarjes së të dhënave”. Në këtë workshop të mbajtur me 27-29 Mars, në Gavle të Suedisë, janë prezantuar arritjet e secilit shtet, pjesëmarrës i projektit “IMPULS”, në fushën e krijimit infrastrukturës së të dhënave gjeohapësinore, dhe veçanërisht roli dhe përgjegjësitë e strukturave koordinuese.

Në fokus të aktiviteteve ka qenë prezantimi i strukturës organizative koordinuese, për implementim të NSDI në secilin vend, respektivisht i Autoritetit Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor (ASIG). Gjithashtu në këtë workshop, përfaqësuesit e ASIG kanë prezantuar modelin e krijuar për shpërndarjen e të dhënave nëpërmjet shërbimeve online të Gjeoportalit Kombëtar.

Twitter