Telefon: +355 4 223 6762

Përfaqësues të Autoritetit Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor ( ASIG) morën pjesë në konferencën e INSPIRE 2018 “Inspire Users: Make it work together”, të zhvilluar në datat 18-21 Shtator 2018, në Antwerp, Belgjikë, nën kujdesin e Komisionit Europian, Holandës dhe Belgjikës. Në këtë konferencë ishin të ftuar të merrnin pjesë aktorët dhe kontribuesit kryesorë në zbatimin e Direktivës 2007/2/EC “INSPIRE” të BE-së si dhe ofruesit privatë të teknologjive dixhitale. Konferenca trajtoi çështje të rëndësishme të gjeoinformacionit ndër të cilat:

• Përdorimi i mekanizmit të INSPIRE për të adresuar sfidat e shfaqura dhe të reja, të transformimit dixhital dhe të informacionit, për një qeverisje më të qëndrueshme në një mjedis të zhvillimit të vrullshëm të shoqërisë së informacionit.

• Nevoja për bashkëpunim dhe bashkërendim më të mirë mes aktorëve të përfshirë drejtpërdrejt në hartimin dhe zbatimin e iniciativave relevante globale në fushën e gjeoinformacionit.

• Shkëmbimi i pikëpamjeve mbi zgjidhjen e problemeve dhe vështirësive teknike të hasura në zbatimin dhe përdorimin e INSPIRE.