Telefon: +355 4 223 6762

Më 20 Dhjetor 2018, në Hotel Plaza, Tiranë, u mbajt Forumi i Dytë Interaktiv i Inovatorëve për Thatësirën, organizuar nga programi “BRIGAID” në bashkëpunim me Agjencinë Kombëtare të Planifikimit të Territorit (AKPT).

Në këtë Forum morën pjesë edhe specalistë të Autoritetit Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor (ASIG) nga sektori i Standardeve të Gjeoinformacionit. Disa nga çështjet kryesore të cilat u trajtuan në këtë forum ishin:

• Përshkrimi i përgjithshëm mbi sfidat e deritanishme dhe pritshmëritë e projektit “BRIGAID”.

• Prezantimi i katër risive inovatore me temë:

a- “Stacione meteorologjike me kosto të ulët”

b- “Blloqe betoni të polemerizuara”

c- “QoAir-Sistemi teknologjik për menaxhimin e valës së të nxehtit në zonat urbane”

d- “Tapete kundra zjarrit dhe erozionit”

Twitter