Telefon: +355 4 223 6762

Nën drejtimin e Znj. Majlinda Dhuka, Drejtore e Departamentit të Zhvillimit Mirëqeverisjes në Kryeministri, Kryetare e Bordit të Informacionit Gjeohapësinor , në datën 15.09.2020, u zhvillua mbledhja online e Bordit të Informacionit Gjeohapësinor –BIG. Në këtë mbledhje ASIG prezantoi aktivitetet e planifikuara për 6- mujorin e dytë të vitit 2020, si dhe dokumente të rëndësishme që lidhen me Infrastrukturën Kombëtare të Informacionit Gjeohapësinor në Shqipëri, që mundësojnë ndërveprueshmërinë dhe standardizimin e informacionit gjeohapësinor. U prezantuan dhe u miratuan standardet e gjeoinformacionit si më poshtë :

– “Standardet shtetërore për specifikimet teknike të informacionit gjeohapësinor në Shqipëri – tema “Demografia”

-“Standardet shtetërore për specifikimet teknike të informacionit gjeohapësinor në Shqipëri – tema “Njësitë statistikore”

-“Standardet shtetërore për specifikimet teknike të informacionit gjeohapësinor në Shqipëri – tema “Detet”

-“Standardet shtetërore për specifikimet teknike të informacionit gjeohapësinor në Shqipëri – tema “Burimet minerale”

-“Standardet shtetërore për specifikimet teknike të informacionit gjeohapësinor në Shqipëri – tema “Burimet energjitike”

-“Standardet shtetërore për specifikimet teknike të informacionit gjeohapësinor në Shqipëri – tema “Infrastruktura urbane dhe shërbimet qeveritare””

-“Standardet shtetërore për specifikimet teknike të informacionit gjeohapësinor në Shqipëri – tema “Pedologjia”

-“Standardet shtetërore për specifikimet teknike të informacionit gjeohapësinor në Shqipëri – tema “Imazhi i hartës bazë”

Nga anëtarët e BIG u vlerësua puna e ASIG dhe bashkëpunimi i suksesshëm me autoritetet publike përgjegjëse.

Twitter