Telefon: +355 4 223 6762

Në mbledhjen e radhës së Bordit për Informacionin Gjeohapësinor –BIG, e zhvilluar në datën 24.05.2017, ASIG prezantoi dokumente të rëndësishme që lidhen me Infrastrukturën Kombëtare të  Informacionit Gjeohapësinor në Shqipëri, si:

 – Standardet Shtetërore për Specifikimet Teknike të Informacionit Gjeohapësinor në Shqipëri :Tema ‘Modeli Dixhital i Terrenit”.

– Standardet Shtetërore për Specifikimet Teknike të Informacionit Gjeohapësinor në Shqipëri: Tema “Ortoimazheria”.

– Rregullat për shkëmbimin e grupeve dhe shërbimeve të të dhënave gjeohapësinore mes autoriteteve publike.

– Udhëzues  teknik për planifikimin, realizimin dhe kontrollin e fotografimit ajror dhe skanimit lidar.

Twitter