Telefon: +355 4 223 6762

Në mbledhjen e Bordit të Informacionit Gjeohapësinor (BIG) të datës 22.10.2015 në drejtim të Ministrit të Shtetit për Inovacion

Znj.Milena Harito, ASIG prezantoi disa dokumenta të rëndësishëm që lidhen me Standardet Shtetërore për Informacionin Gjeohapësinor në Shqipëri për temat:

-Kufijtë e Njesive Administrative.
-Parcelat Kadastrale. 
-Ndërtesat.

Gjithashtu u diskutua dhe miratua Drafti VKM për “Përcaktimin e rregullave të hollësishme për krijimin, ruajtjen dhe përditësimin e metadatave” për informacionin gjeohapësinor në Shqipëri.

Në këtë mbledhje u theksua, rëndësia që ka miratimi dhe implementimi I këtyre standardeve nga Autoritetet Shtetërore përgjegjëse dhe impakti që do të kenë në rritjen e cilësisë së prodhimit të informacionit gjeohapësinor.

Twitter