Telefon: +355 4 223 6762

Nga mbledhja e Bordit për Informacionin Gjeohapësinor (BIG) në datë 09.03.2017 ku ASIG prezantoi disa dokumenta të rëndësishme që lidhen me Informacionin Gjeohapësinor në Shqipëri, u diskutuan dhe miratuan:

  • Standartet Shtetërore për Specifikimet teknike të Informacionit Gjeohapësinor në Shqipëri :Tema ‘Rrjete e Transportit’.
  • Standartet Shtetërore për Specifikimet teknike të Informacionit Gjeohapësinor në Shqipëri: Tema ‘Gjeologjia’.
  • Rregullat uniforme për krijimin dhe administrimin e informacionit gjeohapësinor.

Gjithashtu u prezantua:

  • Zhvillimi i projektit të Kadastrës Ujrave per temën ‘Hidrografia’
  • Ecuria e mbledhjes dhe përpuniminit të të dhënave gjeohapësinore për temën ‘Emërtimet Gjeografike’.

Twitter