Telefon: +355 4 223 6762

Anëtarët e EuroGeographics kanë nisur një grup ekspertësh për të forcuar angazhimin e tyre për të siguruar  dhe harmonizuar të dhënat dhe informacionet gjeohapësinore pan-Europiane  për Kopernikun.

Ky veprim bazohet në marrëveshjen e bashkëpunimit të nënshkruar më parë mes Shoqatës për Autoritetet Kombëtare të Kartografisë, Kadastrit dhe Regjistrimit të Tokave dhe Agjencisë Evropiane të Mjedisit (EEA).

Rrjeti i sapokrijuar i Shkëmbimit të Njohurive të Kopernikut ” Copernicus Knowledge Exchange Network” (KEN) do të përmirësojë koordinimin dhe komunikimin midis dy organizatave, me fokus në lehtësimin e qasjes së të dhënave autoritative referente gjeohapësinore për përdorim në aktivitetet e iniciuara nga ZEE dhe iniciativa kryesore e Komisionit Evropian për vëzhgimin dhe monitorimin e Tokës . Ai gjithashtu do të vlerësojë kërkesat e shërbimeve të Kopernikut për të dhënat gjeohapësinore për të identifikuar boshllëqet e të dhënave dhe për të propozuar zgjidhje.

Anders Sandin, kryetar i Kopernikut KEN komentoi: “Ne presim me padurim ta vazhdojmë punën tonë me EEA për të përcaktuar se si mund të ofrohet një qasje në të Dhënat Autoritative Gjeohapësinore në përputhje me politikën e të dhënave dhe informacionit të programit Kopernik, duke respektuar gjithashtu edhe institucionin kombëtar EuroGeographics , politikën legjislative dhe kërkesat e biznesit. Kjo do të përfshijë shqyrtimin e zgjidhjeve për të siguruar qasje të plotë, të lirë dhe të hapur në të dhënat gjeohapësinore për programin Copernicus “.

Ne gjithashtu po punojmë së bashku për të vënë Portalin e Aksesit të të Dhënave të Referencës Kopernik (CORDA) në dispozicion të anëtarëve të EuroGeographics për të hetuar se si shërbimet kombëtare dhe rajonale të të dhënave gjeohapësinore mund të bëhen në mënyrë të gatshme dhe efikase. Të dhënat do t’i sigurohen CORDA-s nëpërmjet një projekti pilot për Shërbimet e Vendndodhjes së Evropës në të ardhmen që po zhvillohen nga EuroGeographics dhe anëtarët e saj.

“Vizioni parësor është që këto të dhëna do të ofrojnë një pikë hyrëse të vetme për përdoruesit ndërkombëtarë të informatave dhe shërbimeve gjeohapësinore të harmonizuara, pan-Europiane, autoritare. Gjithashtu mundëson që autoritetet kombëtare të hartave, kadastrave dhe regjistrit të tokës të njihen në përpjekjet e tyre ndërkombëtare për të kontribuar në të mirën më të gjerë publike “.

Komiteti koordinues i Copernicus KEN përbëhet nga përfaqësues nga Suedia, Austria, Danimarka, Franca, Gjermania, Britania e Madhe dhe Spanja, ku të gjithë anëtarët e EuroGeographics janë të inkurajuar të marrin pjesë në aktivitetet e saj.

Për më shumë informacion vizitoni: www.eurogeographics.org.

Për informacione të mëtejshme ju lutemi kontaktoni Rhian French në numrin +44 1264 300126, +447892 698 350 (celular) ose në email press@eurogeographics.org.

EuroGeographics

EuroGeographics është një organizatë jofitimprurëse ndërkombëtare (AISBL / IVZW sipas Ligjit Belge, regjistrimi i BE-së: 833 607 112) dhe shoqata e anëtarësimit për Autoritetet Kombëtare Evropiane të Kartografisë, Kadastrës dhe Regjistrimit të Tokës. Ajo aktualisht sjell së bashku 61 anëtarë nga 46 vende.

Twitter