Telefon: +355 4 223 6762

Përfaqësues të Autoritetit Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor (ASIG), në role drejtuese, morën pjesë në eventin e organizuar nga “Agjencia e Regjistrit të Tokës dhe Hartografisë”, të Kadastrës hollandeze, në datat 05-07 Shkurt, në Shkup të Maqedonisë së Veriut, në kuadër të nisjes së projektit “Fuqizimi i aksesit profesional në informacionin për tokën, “SPATIAL II” në rajonin e Ballkanit Perëndimor.

Qëllimi i këtij projekti është të përmirësojë kapacitetet e Agjencive Kadastrale dhe Hartografike në rajonin e Ballkanit Perëndimor në mënyrë që t’i sigurojnë institucioneve dhe publikut informacion të besueshëm në lidhje me tokën.

Përfaqësuesit e ASIG prezantuan në këtë event një material informues rreth përdorimit të dokumentit të politikave të UN-GGIM “Integrated Geospatial Information Framwework ” në zhvillimin e projektit “Reformimi i sektorit të Gjeoinformacionit në Republikën e Shqipërisë.

Twitter