Telefon: +355 4 223 6762

Përfaqësues të Autoritetit Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor (ASIG), të kryesuar nga Drejtori i Përgjithshëm z. Lorenc Çala, morën pjesë në Konferencën e 12-të Rajonale për Kadastrën dhe Infrastrukturën e Informacionit Gjeohapësinor në Ballkanin Perëndimor e cila u mbajt më 5 dhe 6 shtator 2019, në Neum të Bosnje-Hercegovinës.

Qëllimi kryesor i kësaj konference ishte nënshkrimi i marrëveshjes së bashkëpunimit dhe mirëkuptimit midis institucioneve përgjegjëse për hartografinë dhe kadastrën nga shtetet e Ballkanit Perëndimor, respektivisht nga Kosova, Shqipëria, Republika e Maqedonisë së Veriut, Mali i Zi, Bosnie-Hercegovina, Serbia, Sllovenia dhe Kroacia.

Kjo marrëveshje synon ngritjen e shkallës së bashkëpunimit mes institucioneve respektive në fushat e interesit të përbashkët, duke përfshirë avancimin e bashkëpunimit në kadastër, gjeodezi dhe hartografi, në zhvillimin dhe ndërveprueshmërinë e sistemeve GNSS, në zhvillimin e rrjeteve gravimetrike dhe trigonometrike, në harmonizimin dhe hapjen e të dhënave gjeohapësinore konform politikave dhe direktivave të BE-së.

Kjo marrëveshje pati mbështetje edhe nga autoritetet në fushën e hartografisë dhe kadastrës të Suedisë, Norvegjisë, Holandës, si dhe organizatat ndërkombëtare, Banka Botërore dhe JICA, të cilat ishin njëkohësisht edhe promotorë të arritjes së kësaj marrëveshjeje.

Twitter