Telefon: +355 4 223 6762

Drejtues të Autoritetit Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor(ASIG) morën pjesë në takimin përmbyllës, të projektit SPATIAL, të mbajtur në datat 12-13.03.2019, në Podgoricë të Malit të Zi. Ky takim organizohej në kuadër të projekti “Përforcimi i qasjes profesionale për të informuar rreth tokës (SPATIAL) në rajonin e Ballkanit Perëndimor”, i cili është pjesë e programit të para-pranimit në BE.

Tema e këtij workshop-i ishte, “Bashkëpunimi i ardhshëm dhe planifikimi i strategjive” dhe qëllimi i tij ishte ndarja e përvojave në planifikimin e strategjive dhe diskutimin për një bashkëpunim të ardhshëm midis Holandës dhe rajonit të Ballkanit Perëndimor për çështjet që kanë të bëjnë me informacionin mbi tokën.

Projekti synon të forcojë marrëdhëniet ndërmjet institucioneve publike në lidhje me hartografinë, regjistrin e tokës dhe kadastrën si dhe të sjellë përvojën holandeze në këto fusha.

Twitter