Autoriteti Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor (ASIG) është i impenjuar seriozisht në krijimin e një infrastrukture kombëtare të gjeoinformacionit (NSDI) bazuar në direktivën INSPIRE të bashkimit europian.Në funksion të kësaj është krijuar grupi i përbashkët ASIG dhe Sekretariati Teknik i Këshillit Kombëtar të Ujrave me objektiv krijimin e standardeve dhe strukturës së të dhënave hidrografike si një nga temat kryesore të kësaj direktive.Mbi bazën e rezultateve dhe të kësaj eksperience do të trajtohen dhe temat e tjera që përfshihen nga anekset e kësaj direktive.
</>Shiko Foto Galerinë

Workshop me temë: "Përgatitjen e Strategic Biznes Plan të Autoritetit Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor(ASIG)", organizuar nga kompania Magnum Opus Group (MOG) përgjegjëse për përgatitjen e SBP 5 vjecar të ASIG. Në këtë mbledhje morën pjesë përfaqësues nga Autoriteti Hartografik Norvegjez (Kartverket) si donatorë të projektit për krijimin e infrastrukturës kombëtare të të dhënave gjeohapësinore dhe përfaqesues nga Autoriteti Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor (ASIG).
</>Shiko Foto Galerinë

Page 3 of 3